Οικονομολόγος (Economist)

Οικονομολόγος είναι ο επαγγελματίας ο οποίος μελετά οικονομικές αρχές και θεωρίες, παρακολουθεί τις εξελίξεις στην οικονομία και προτείνει τρόπους για την βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας του οικονομικού συστήματος και την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των τάσεων αγοράς.

Οι τάσεις που αναλύει ένας οικονομολόγος μπορεί να αφορούν τόσο την εθνική και διεθνή οικονομία, όσο και μία επιχείρηση ή ένα συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό, ενώ η διερεύνηση των τάσεων είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που αρχίζει από την επιλογή και συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, τη μελέτη και την επιλογή των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων ώς την αξιολόγηση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Στα πλαίσια της εργασίας του ο οικονομολόγος ασχολείται επίσης με τη διερεύνηση των οικονομικών συστημάτων, την πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων, την πρόληψη οικονομικών κρίσεων καθώς και με συγκεκριμένα προβλήματα της οικονομίας που αφορούν την πολιτική αμοιβών και τιμών, το φορολογικό και νομισματικό σύστημα, την απασχόληση, την παραγωγικότητα, τον καταμερισμό εργασίας κτλ. Ακόμη, μελετά τα χαρακτηριστικά των διαφόρων φάσεων από τις οποίες διέρχεται μια οικονομία στη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου (π.χ. φάση ύφεσης), και διερευνά τις αιτίες του πληθωρισμού, της ανεργίας κ.ά. προκειμένου να βοηθά στη σχεδίαση οικονομικών πολιτικών που θα δίνουν λύση στα υφιστάμενα αλλά και στα μελλοντικά οικονομικά προβλήματα.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων ασχολείται με την έρευνα, τη μελέτη, την ανάπτυξη, και τη χρήση σύγχρονων μεθόδων στατιστικής επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας οικονομικών δεδομένων, ενώ συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες (μαθηματικούς, στατιστικούς, οικονομικούς αναλυτές κ.ά.), για να διευκολύνεται στην περιγραφή και την κατανόηση των αγορών (εγχώριων και διεθνών) και των χαρακτηριστικών τους.

Προσωπικές δεξιότητες

Για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο οικονομολόγος χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και τεχνικές στατιστικής ανάλυσης, όπως μεθόδους προσομοίωσης και υπολογιστικές στατιστικές τεχνικές, μοντέλα κατανομών απώλειας, γενικευμένα γραμμικά μοντέλα, προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών, μεθόδους λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια, μεθόδους ανάλυσης παλινδρόμησης και ανάλυσης διακύμανσης κ.ά. Παράλληλα, συνδυάζει τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων στους διάφορους τομείς της οικονομίας και τα συγκρίνει με τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή οργανισμού προκειμένου να βοηθά την επιχείρηση να προσδιορίζει την οικονομική της πολιτική και να πετυχαίνει τους στόχους της.

Για αυτό το λόγο χρειάζεται να έχει καλό θεωρητικό υπόβαθρο στην οικονομική επιστήμη, στη στατιστική, τα μαθηματικά και τους υπολογιστές, ενώ είναι απαραίτητο να διαθέτει κριτικό, συνθετικό και αναλυτικό πνεύμα. Επίσης η διορατικότητα, η επαγωγική σκέψη, η ικανότητα να προσαρμόζεται σε συνεχώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα και η έφεση στη διεξαγωγή ερευνών συμβάλλουν στην υψηλή ποιότητα της εργασίας του.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Το φάσμα των τομέων που μπορεί να καλύψει ένας οικονομολόγος είναι ευρύτατο καθώς ορισμένοι οικονομολόγοι απασχολούνται σε τμήματα επενδύσεων και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού επιχειρήσεων, όπου προσπαθούν να προβλέψουν τις τάσεις των αγορών σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο, ενώ άλλοι ασχολούνται με τα διεθνή οικονομικά όπου και εξετάζουν τις τάσεις των αγορών στα οικονομικά συστήματα του εξωτερικού.

Μπορεί ακόμα να ασχολούνται με την ανάλυση επιμέρους τομέων της οικονομίας, όπως για παράδειγμα την αγροτική οικονομική ή την οικονομική στον χώρο της εργασίας. Ταυτόχρονα, συνδυάζουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων στους διάφορους τομείς της οικονομίας και συγκρίνουν τα αποτελέσματα αυτά, με τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή ενός συγκεκριμένου καταναλωτικού κοινού, ώστε να βοηθήσουν τη διοίκηση μιας επιχείρησης να λάβει τις αποφάσεις που προσδιορίζουν την οικονομική πολιτική αυτής της επιχείρησης.

‘Εχει τη δυνατότητα να εργαστεί ως στέλεχος ή ως σύμβουλους σε σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς, υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.

Γενικά, μεταξύ των δραστηριοτήτων του οικονομικού επαγγέλματος περιλαμβάνονται:

  • Η ανάλυση, στατιστική επεξεργασία, ερμηνεία και μελλοντική πρόβλεψη οικονομικών μεγεθών.
  • Η σύνταξη και υποβολή οικονομοτεχνικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και άλλους φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
  • Η παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, χρηματοπιστωτικών και συναφών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
  • Η εφαρμογή οικονομετρικών μεθόδων με στόχο την αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την οικονομία.
  • Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και άλλων φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα και η σύνταξη των αναγκαίων πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθηνών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Άγιος Νικόλαος)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Οικονομικό (ΣΣΑΣ) της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά