Φοροτεχνικός (Tax Consultant)

Φοροτεχνικός είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με θέματα που περιλαμβάνουν τη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων των πελατών, την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων, την αποστολή φορολογικής φύσεως πληροφοριών των επιχειρήσεων των πελατών του, τη σύνταξη υπομνημάτων και προσφυγών στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, τη βεβαίωση φόρων, τον έλεγχο φορολογικών δηλώσεων κ.α.

Ο φοροτεχνικός μπορεί να απασχοληθεί είτε στον ιδιωτικό τομέα ως υπάλληλος είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας αφού λειτουργήσει δικό του γραφείο, είτε στο δημόσιο, σε κάποια Δ.Ο.Υ. Πιο συνήθης είναι η περίπτωση συνδυασμού του επαγγέλματος του λογιστή με αυτό του φοροτεχνικού.

Ο λογιστής-φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα λογιστικά βιβλία και για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα  φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία, καθώς με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις  παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.

Γενικότερα, έργο των φοροτεχνικών είναι:

  • Η ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και κλαδικών.
  • Η εποπτεία και η εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων και ο έλεγχος της τυπικής επάρκειας και ακρίβειας των στοιχείων και παραστατικών.
  • Η ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
  • Η κατάρτιση και η υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, των ισολογισμών και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, των συμπληρωματικών στοιχείων και καταστάσεων καθώς και η επιμέλεια εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις φορολογικές και οικονομικές αρχές.
  • Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων προς τις Δημόσιες Αρχές, μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά