Λογιστής (Accountant)

Λογιστής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είτε απασχολείται ως υπάλληλος στη βιομηχανία, το εμπόριο, το δημόσιο τομέα και σε λογιστικές επιχειρήσεις , είτε εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής, προσφέροντας δημόσια τις υπηρεσίες του σε διάφορους τομείς.

Η κατηγορία αυτή είναι η κατηγορία των δημόσια ασκούμενων επαγγελματιών λογιστών και θα μπορούσε να συμπεριλάβει σαν υποκατηγορία, αν όχι σε ξεχωριστή τρίτη κατηγορία, τους ορκωτούς λογιστές τους οποίους διακρίνει μεγαλύτερη εξειδικευμένη εκπαίδευση στον έλεγχο λογιστικών καταστάσεων και για την άδεια των οποίων απαιτούνται αυστηρότερες εξετάσεις και αυστηρότερη εποπτεία από το αντίστοιχο σώμα ορκωτών λογιστών, την επαγγελματική, δηλαδή, οργάνωσή τους.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Στην ίδια κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι απλοί ελεγκτές λογιστές των μη ελεγχόμενων από ορκωτούς λογιστές εταιρειών.

Πεδίο δραστηριοποίησης ενός επαγγελματία λογιστή είναι:

 • Εξωτερικός λογιστής σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς (ελεύθερος επαγγελματίας)
 • Μόνιμος υπάλληλος λογιστηρίων, προϊστάμενος λογιστηρίου, οικονομικός διευθυντής σε επιχειρήσεις/οργανισμούς
 • Ελεγκτής λογιστής
 • Φοροτεχνικός
 • Σύμβουλος επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματίας ή στέλεχος σε χρηματιστηριακές εταιρείες

ενώ ενδεικτικά πεδία απασχόλησης είναι μεταξύ άλλων:

 • Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας
  • Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες
  • Δημόσιοι Οργανισμοί
  • Νομαρχίες, Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις
  • Φορείς και υπηρεσίες διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
 • Ιδιωτικός τομέας
  • Βιομηχανία και βιοτεχνία: σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης.
  • Εμπόριο: χονδρικό και λιανικό.
  • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες οικονομικών, συμβουλευτικών και αναπτυξιακών υπηρεσιών, διαχείρισης και υποστήριξης κοινοτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, οικονομικοτεχνικών μελετών, έρευνας αγοράς κ.λπ.
  • Ναυτιλιακές επιχειρήσεις
  • Λοιπές υπηρεσίες: μάρκετινγκ, διαφήμιση, επιχειρήσεις τύπου και ενημέρωσης κλπ.
  • Τουρισμός: ξενοδοχεία, καταλύματα, τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία κλπ.
 • Αυτοαπασχολούμενοι (ελεύθεροι επαγγελματίες), δημιουργώντας δική τους προσωπική επιχείρηση ή εταιρεία με αντικείμενα:
  • Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες.
  • Συμβουλευτική και λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων.
  • Κοινοτικά προγράμματα, μελέτες και διαχείρισή τους.
  • Οικονομικοτεχνικές μελέτες επενδύσεων, επιχειρηματικά σχέδια κ.λπ.

Γενικότερα οι λογιστές μπορούν να απασχοληθούν είτε σε λογιστήρια, είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέματα:

 • Τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων, όπως βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λπ.
 • Τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις, όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κ.λπ.
 • Σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων.
 • Τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής, όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεως κ.λπ.
 • Ενημέρωση καρτελών και καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
 • Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίων, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
 • Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως κοστολόγησης, αγορών προμηθειών κλπ.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά