Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΤΕΙ Ηπείρου

TEI Ipeirou - Oikonomologos.gr - logoΗ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Ηπείρου συμβάλει στη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου για το βέλτιστο συντονισμό, τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα στην υλοποίηση των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, του γραφείου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας και του γραφείου Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.

Για την εξυπηρέτηση των συνεργειών καθώς και την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, την βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης αλλά και τη διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Ηπείρου θα αναλάβει να αναπτύξει τη στρατηγική του ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό.

Η ΔΑΣΤΑ έχει σαν σκοπό:

  • Να συνδέσει την αγορά εργασίας με το ίδρυμα.
  • Να παρακολουθεί και να συντονίζει τις επιμέρους δράσεις: Γραφείου Διασύνδεσης, Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών, Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και να προβαίνει σε αξιολογήσεις της λειτουργίας των αλλά και σε βελτιωτικές προτάσεις.
  • Να παρακολουθεί, συλλέγει και καταγράφει πληροφορίες που αφορούν στις παρασχεθείσες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους από όλες τις δράσεις μέσω ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα δεοντολογίας.
  • Να παρέχει συνεχή ενημέρωση μέσω του δικτυακού τόπου για το σύνολο των δραστηριοτήτων και των παρεμβάσεων της ΔΑΣΤΑ.
  • Να δικτυώνεται με φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.
  • Να προβαίνει σε δράσεις προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων.
  • Να διοργανώνει διαγωνισμούς Επιχειρηματικότητας και καινοτομίας ιδεών και σχεδίων.

Οι τελικοί αποδέκτες της ΔΑΣΤΑ είναι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, τελειόφοιτοι και απόφοιτοι, στους οποίους δίνεται με οργανωμένο τρόπο η δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ λειτουργούν οι εξής Δομές:

Website