Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

TEI Kentrikis Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΟ ρόλος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι να αναπτύσσει τη στρατηγική, το όραμα και τις πολιτικές του ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και τη σταδιοδρομία των φοιτητών του, να συντονίζει τις Δομές (Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας) και τις δραστηριότητες που βρίσκονται κάτω από την επίβλεψή της, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δομών αυτών και, σε μεγάλο βαθμό, να αποτελεί την κύρια πύλη σύνδεσης του ιδρύματος με την αγορά εργασίας.

Η ΔΑΣΤΑ έχει ως φυσικό αντικείμενο τη σύνδεση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με την αγορά εργασίας, έτσι ώστε να προσφέρει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και παράλληλα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, που στοχεύουν:

  • Στη δικτύωση του ιδρύματος με φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, μέσα από τη σύσταση θεματικών δικτύων για την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων και καλών πρακτικών.
  • Τη σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφορίας, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν να επιδείξουν σημαντική και επιτυχημένη δραστηριότητα.
  • Στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διάχυση της πληροφορίας για ζητήματα που αφορούν στην απασχόληση και τη σταδιοδρομία των φοιτητών, μέσα από δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη ηλεκτρονική πύλης, η διοργάνωση εκδηλώσεων και η διοργάνωση διαγωνισμών επιχειρηματικών ιδεών.
  • Στο συντονισμό, την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεμβάσεων της ΔΑΣΤΑ και των πράξεων της, μέσα από δραστηριότητες όπως, η ανάπτυξη ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για την πλήρη αξιοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας και την αποτελεσματική ροή της.
Website