Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος αποτελεί τον θεματοφύλακα της γραπτής πνευματικής παρακαταθήκης των Ελλήνων και την κιβωτό ενός μοναδικού πλούτου στον οποίο καταγράφεται η πορεία της ελληνικής σκέψης και ιστορίας δια μέσου των αιώνων.

Κύριος στόχος της όμως είναι ο απαράμιλλος αυτός πλούτος να μην παραμείνει απλά φυλασσόμενος, αλλά να μεταμορφωθεί σε γνώση που διαχέεται στην κοινωνία.

Η ενεργητική προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η διάδοσή της στο παρόν και το μέλλον, η διαφύλαξη της εθνικής μνήμης και η προστασία του δικαιώματος των πολιτών για πρόσβαση στην πληροφορία, αποτελούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του θεσμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Πρώτιστο μέλημα είναι η διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας με το αναγνωστικό κοινό και η ευρεία προσβασιμότητα στο υλικό των συλλογών.

Αποστολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και απόδοση στο κοινό των, σε κάθε δυνατή μορφή, γραπτών προϊόντων επιστήμης και πολιτισμού που συνδέονται με την Ελλάδα. Ειδικότερα:

  • Η ανάπτυξη και διατήρηση της Εθνικής Συλλογής, η οποία περιλαμβάνει υλικό που παράγεται στην Ελλάδα καθώς και υλικό που παράγεται στο εξωτερικό, αλλά συνδέεται ή έχει συνάφεια με τους ανθρώπους, τη χώρα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της Ελλάδας σε οποιαδήποτε γλώσσα και μορφή και αν βρίσκεται.
  • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικές με το σκοπό της, με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής και πνευματικής ζωής της χώρας.
  • Η λειτουργία ως εθνικό βιβλιογραφικό και πληροφοριακό κέντρο της χώρας.
  • Η σύνταξη και έκδοση της αναδρομικής και της τρέχουσας εθνικής βιβλιογραφίας καθώς και των καταλόγων του χειρόγραφου, έντυπου ή άλλης μορφής υλικού που ανήκει στη συλλογή της.
  • Η λειτουργία ως επίσημο εθνικό κέντρο παροχής οδηγιών, κατευθύνσεων και διαμόρφωσης προτύπων στους τομείς της βιβλιογραφίας και της συντήρησης, διατήρησης, ψηφιοποίησης και αποκατάστασης υλικού και της πληροφόρησης που έχει σχέση με αυτά.
  • Η παροχή των εθνικών υπηρεσιών διεθνών αριθμοδοτήσεων, όπως αυτές των βιβλίων (ISBN), περιοδικών εκδόσεων (ISSN), μουσικής (ISMN).
    Η συνεργασία σε θέματα βιβλιοθηκών με άλλους οργανισμούς και ιδιώτες στο εσωτερικό και εξωτερικό και συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.
  • Η εκπροσώπηση της χώρας στο εξωτερικό για ζητήματα που έχουν σχέση με την αποστολή της.

Σταθερή επιδίωξη αποτελεί η αύξηση και η ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσα από στέρεες γέφυρες επικοινωνίας.

 

Website