Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Πειραιά

Βασικός στόχος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Πειραιά είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας θεωρία και πράξη.

Η πρακτική άσκηση σκοπεύει:

 • Στη βέλτιστη αξιοποίηση, σε επαγγελματικό επίπεδο, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκομίζουν οι φοιτητές κατά την διάρκεια των σπουδών τους.
 • Στην προσθήκη γνώσης μέσω της εμπειρίας στους ασκούμενους φοιτητές.
 • Στην ομαλή και αποδοτική ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας και στη δημιουργία δίαυλου αμφίδρομης ροής πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του ΤΕΙ Πειραιά υλοποιείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ιδρύματος, με την συνεργασία όλων των τμημάτων των σχολών του και την υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Πειραιά.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του γραφείου πρακτικής άσκησης είναι:

 • Επιστημονική, διαχειριστική, οργανωτική και διοικητική λειτουργία της πρακτικής άσκησης και των ωφελούμενων αυτής, τόσο στο σύνολο της πράξης όσο και των τμημάτων.
 • Επίβλεψη της ορθής λειτουργίας της πρακτικής άσκησης.
 • Παροχή μεγάλου αριθμού επιλεγμένων φορέων απασχόλησης για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.
 • Καταβολή στους ασκούμενους φοιτητές της αποζημίωσής τους.
 • Δημιουργία προγράμματος προσομοίωσης πρακτικής άσκησης.
 • Ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής για την πρακτική άσκηση στο σύνολο των τμημάτων.
 • Διευκόλυνση και συστηματοποίηση της επικοινωνίας των σπουδαστών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας.
 • Διάθεση ενημερωτικού υλικού.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων όπως οι Ημέρες Σταδιοδρομίας, με παρουσιάσεις επιχειρήσεων και συνεντεύξεις με υποψηφίους.
 • Υποστήριξη βάσης δεδομένων με προφίλ επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και ελληνικών οικονομικών οδηγών.

 

Website