Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – ΤΕΙ Κρήτης

TEI Kritis - Oikonomologos.gr - logoΗ Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ιδρύματος, που σκοπεύει στην εμπέδωση και καθιέρωση πνεύματος επιχειρηματικότητας στους φοιτητές και πτυχιούχους του, με απώτερο στόχο την ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης και σταδιοδρομίας τους, είτε ως επιχειρηματίες είτε ως στελέχη, σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, έχουν προτυποποιηθεί διαδικασίες που υποστηρίζουν:

  • την μεταφορά γνώσης της τεχνολογικής έρευνας του ιδρύματος και των αποτελεσμάτων αυτής στους φοιτητές του,
  • την εκπαίδευση των φοιτητών σε γνωστικά αντικείμενα καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας,
  • την εκπόνηση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και
  • τη δημιουργία εικονικών καινοτόμων επιχειρήσεων από τους φοιτητές του.

Βασική δράση της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης είναι η εκπαίδευση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των φοιτητών του, περιλαμβάνοντας τα εξής:

Σχεδιασμός και διδασκαλία μαθημάτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Ο σχεδιασμός και η διδασκαλία τους πραγματοποιείται από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Κρήτης καθώς και από συνεργαζόμενους ειδικούς επιστήμονες, που διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και εμπειρία σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δυο εξαμηνιαίους ολοκληρωμένους κύκλους εκπαίδευσης, από τους οποίους ο πρώτος θα περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής και ο δεύτερος μαθήματα εξειδίκευσης.

Η προαναφερόμενη διαδικασία πραγματοποιείται με αποκλειστική αρμοδιότητα της MOKE, η οποία συνεργάζεται με Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης που ενσωματώνουν τα μαθήματα της ως μαθήματα επιλογής ή προαιρετικά στα δυο τελευταία εξάμηνα των προγραμμάτων σπουδών τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων από τους φοιτητές, τους απονέμεται από την MOKE πιστοποιητικό εξειδίκευσης.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

Με ευθύνη του επιστημονικού υπεύθυνου της MOKE και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των μαθημάτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της μονάδας αξιοποιήθηκε το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό συναφών μαθημάτων από τα προγράμματα σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης και παράλληλα αναπτύχτηκε νέο εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στα γνωστικά αντικείμενα της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, όπως καινοτομία και επιχειρηματική ανάπτυξη, εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και επιχειρήσεις, σύνταξη φακέλων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, εκπόνηση καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων, σύνταξη marketing Pan καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Θεσμοθέτηση συμβούλου εκπαιδευτή

Συμπληρωματικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων λειτουργεί και ο θεσμός του συμβούλου – εκπαιδευτή.

Κάθε εκπαιδευτικός έχει υπό την καθοδήγηση του ένα ορισμένο αριθμό φοιτητών, τους οποίους καθοδηγεί σε διάφορα εκπαιδευτικά θέματα, στην εκπόνηση μελετών περιπτώσεων, καθώς και στην συμμετοχή τους σε εκθέσεις και διαγωνισμούς καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.

Οργάνωση και υλοποίηση άλλων μορφών εκπαίδευσης

Εκτός από τις διαλέξεις μαθημάτων που αποτελούν το βασικό κορμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υλοποιούνται συμπληρωματικά και οι παρακάτω άλλες μορφές εκπαίδευσης:

* Υλοποίηση ανοιχτών σεμιναρίων με θεματολογία την Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα.

Τα συγκεκριμένα σεμινάρια εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικότητας, όπως η χρηματοδότηση νέων παραγωγικών μονάδων και οι προοπτικές βιωσιμότητας τους, τα βήματα για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, οι επιχειρήσεις έντασης γνώσης, οι προοπτικές της επιχειρηματικότητας σε συγκεκριμένους κλάδους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τεχνολογικής έρευνας.

* Επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς.

Στα πλαίσια της λειτουργίας της μονάδας προγραμματίζονται και υλοποιούνται επισκέψεις των φοιτητών της σε επιλεγμένες επιχειρήσεις και οργανισμούς, με σκοπό την σύνδεση της εκπαίδευσης σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με την αγοράς εργασίας αφενός και αφετέρου την καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας στους φοιτητές.

* Εκπόνηση Μελετών Περιπτώσεων (case studies)

Οι μελέτες περιπτώσεων αναφέρονται στην αναλυτική παρουσίαση πραγματικών ή υποθετικών περιπτώσεων καινοτομικών επιχειρήσεων και αποσκοπούν στην καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας στους φοιτητές.

Το αντικείμενο των μελετών περίπτωσης μπορεί να αποτελεί μία υφιστάμενη καινοτομική επιχείρηση ή η δημιουργία μιας υποθετικής επιχείρησης για επιχειρηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τεχνολογικής έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης.

* Εικονικές πλατφόρμες

Υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών και ειδικών εμπειρογνωμόνων της μονάδας δημιουργούνται από τους φοιτητές υποθετικές αλλά ρεαλιστικές εξομοιώσεις επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα και χρειάζονται καινοτομικές εφαρμογές για την αντιμετώπιση τους ή επιχειρήσεις έντασης γνώσης όσον αφορά την ίδρυση και οργάνωση τους, την επιχειρηματική ανάπτυξη τους κλπ.

* Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring)

Στα πλαίσια της λειτουργίας της μονάδας προωθείται η δημιουργία σχέσεων συνεργασίας ομάδων φοιτητών με στελέχη παραγωγικών φορέων (μέντορες), με στόχο να τους μεταδώσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους πάνω σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά ζητήματα και να τους καθοδηγήσουν στην εκπόνηση ή την υλοποίηση μίας καινοτομικής επιχειρηματικής ιδέας.

 

Website