Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Αθήνας

TEI Athinon - Oikonomologos.gr - logoH Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη καθώς αφορά την επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο.

Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης στην αγορά εργασίας μπορεί να φτάσει στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας των τελειόφοιτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στον σωστό προσανατολισμό του φοιτητή ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς του στόχους.

Η Πρακτική Άσκηση στοχεύει στην επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ ανώτατης εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου. Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η πρακτική άσκηση των φοιτητών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς τα ιδρύματα.

Συγκεκριμένα οι στόχοι της πρακτικής άσκησης είναι:

  • η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας σχετικής με το επάγγελμα ή και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση
  • η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης
  • η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης
  • η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών
  • η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα
  • η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων
  • η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων

 

Website