Βιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Panepistimio Peloponnisou - Oikonomologos.gr - logoΗ Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελεί κέντρο συλλογής και διάχυσης της πληροφορίας. Στην εποπτεία και δικαιοδοσία της βιβλιοθήκης ανήκει το σύνολο του βιβλιακού και πληροφοριακού υλικού, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα μέσα υποστήριξης του έργου των βιβλιοθηκών που αποκτήθηκαν από το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ή δωρίσθηκαν σε αυτό.

Βασική αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η ανάπτυξη και διατήρηση συλλογών βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών και οπτικοακουστικού υλικού κάθε μορφής για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, προσωπικό) και της τοπικής κοινωνίας.

Βασική μέριμνα της βιβλιοθήκης είναι να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε πληροφοριακές πηγές και βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού μέσω της χρήσης πληροφοριακών πηγών και συστημάτων, δικτύων βιβλιοθηκών κλπ.

Στη συλλογή της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου Πελοποννήσου βρίσκονται:

 • Έργα γενικής αναφοράς (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφικοί κατάλογοι, εγχειρίδια, χάρτες, κ.ά.)
 • Επιστημονικά βιβλία
 • Έντυπες και ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος
 • Διδακτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών που εκπονήθηκαν στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Ερευνητικό έργο του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του πανεπιστημίου
 • Βιβλία και δωρεές ειδικών θεμάτων και ενδιαφέροντος
 • Επετηρίδες Πανεπιστημίων
 • Έντυπα ξένων Πανεπιστημίων, μουσείων και ιδιωτικών συλλογών
 • Ειδικές συλλογές αποτελούμενες από παλαιά και σπάνια βιβλία, χειρόγραφα, κώδικες
 • Οπτικοακουστικό υλικό και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
 • Λογισμικά πακέτα (επεξεργασίας κειμένων, γραφικά, πακέτα στατιστικής επεξεργασίας, κ.ά.

 

Website