Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Θεσσαλίας

TEI Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΗ Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ως μια σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης, μάθησης, υποστήριξης και προώθησης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ιδρύματος.

Αποστολή της είναι η παροχή, διαχείριση, και διάθεση πληροφοριών, η υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα που ανάγει την παιδεία και τον πολιτισμό.

Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της, καθιστώντας την πιο ευέλικτη και αποτελεσματική στις σύγχρονες και απαιτητικές πλέον ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες των χρηστών της.

Η Βιβλιοθήκη έχει την ευθύνη της παραλαβής και της ενσωμάτωσης του συμβατικού υλικού (βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό), της προμήθειας και διαχείρισης των περιοδικών (ελληνικών, ξενόγλωσσων και ηλεκτρονικών) και της ανάληψης πρωτοβουλιών για τον καλύτερο συντονισμό της αποστολής της.

Στόχοι της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι:

 • Ο συνεχής εμπλουτισμός των συλλογών της.
 • Η ψηφιοποίηση μέρους του υλικού της.
 • Η διατήρηση μιας ισορροπημένης και κατά το εφικτό κατανεμημένης συλλογής για όλους τους τομείς της γνώσης των τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας .
 • Η προσφορά υπηρεσιών βιβλιογραφικής υποστήριξης και πληροφόρησης των χρηστών.
 • Η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της με πιο σύγχρονες, φιλικές και ευέλικτες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Η παρακολούθηση και ενσωμάτωση των εξελίξεων στη βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες πληροφόρησης που θα εκσυγχρονίσουν τις επιτελούμενες εργασίες και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη νέων.
 • Η διαρκής αξιολόγηση των υπηρεσιών της (ερωτηματολόγια προς τους χρήστες) και η συνεχής βελτίωσή τους προς όφελος των χρηστών.
 • Η συνεχής πρόσβαση σε πληροφοριακές πηγές και βιβλιοθήκες της Ελλάδος και του Εξωτερικού (μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου, διαδανεισμός, βάσεις δεδομένων)
 • Η συμμετοχή σε ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος.
 • Η εφαρμογή και η εδραίωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων των χρηστών για τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.
 • Η διατήρηση της συνεργασίας με φορείς και με άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 • Η συμβολή της στην εκπαίδευση από απόσταση και στη δια βίου μάθηση.
 • Η επάνδρωση της με έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό καθώς και η διαρκή επιμόρφωσή του σε νέες καινοτομίες.
 • Η διατήρηση της χρήσης των πολλαπλών χώρων της (αίθουσα σεμιναρίων, αίθουσα πολυμέσων τηλεδιάσκεψης και τηλεκπαίδευσης, εκθεσιακού χώρου) που φιλοξενεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της βιβλιοθήκης αλλά και του Ιδρύματος.
 • Η συμμετοχή στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο Ίδρυμα
 • Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων και φυλλαδίων.

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ιδρύματος εδρεύει στην Λάρισα, με δύο παραρτήματα στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα, τα οποία διοικητικά υπάγονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο.

Η συλλογή της περιλαμβάνει υλικό (βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, ηλεκτρονικά περιοδικά, πληροφοριακό υλικό ) που καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των χρηστών όλων των τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας καθώς και των παραρτημάτων του.

 

Website