Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst)

Οικονομικός Αναλυτής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ερευνά, συλλέγει, επεξεργάζεται και προβλέπει τις τάσεις της οικονομικής αγοράς παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτής σε απλή μορφή, ώστε να γίνονται κατανοητά από τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο εντοπισμός των τάσεων είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει την επιλογή και συγκέντρωση των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων, τη μελέτη των στοιχείων αυτών, την επιλογή στατιστικών μεθόδων επεξεργασίας τους, την ανάλυση των δεδομένων με τις επιλεγείσες μεθόδους, την εξαγωγή στατιστικών διαγραμμάτων και πινάκων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την ερμηνεία τους.

Ειδικότερα, ο οικονομικός αναλυτής ασχολείται με τη συλλογή, την καταγραφή και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων της αγοράς, όπως είναι οι τιμές και οι μεταβολές της χρηματιστηριακής αγοράς και του συναλλάγματος, τα επιτόκια, οι δείκτες που σχετίζονται με τον πληθωρισμό, οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας κ.ά., προκειμένου να συνδυάζει και να συγκρίνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών στους διάφορους τομείς της οικονομίας με τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Έτσι, βοηθάει τη διοίκηση της επιχείρησης να λάβει τις αποφάσεις που προσδιορίζουν την οικονομική πολιτική της.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Ορισμένοι οικονομικοί αναλυτές απασχολούνται σε τμήματα επενδύσεων και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού επιχειρήσεων, όπου προσπαθούν να προβλέψουν τις τάσεις των αγορών σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο, ενώ άλλοι ασχολούνται με τα διεθνή οικονομικά, όπου εξετάζουν τις τάσεις των αγορών στα οικονομικά συστήματα του εξωτερικού.

Ο οικονομικός αναλυτής εργάζεται ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων καθώς και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, τα νομισματικά και φορολογικά θέματα κτλ.

Προσωπικές δεξιότητες

Ο οικονομικός αναλυτής χρειάζεται να έχει καλό θεωρητικό υπόβαθρο στην οικονομική επιστήμη, στη στατιστική και τα μαθηματικά, ενώ είναι απαραίτητο να διαθέτει κριτικό, συνθετικό και αναλυτικό πνεύμα, διορατικότητα, οξυδέρκεια, μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, επαγωγική σκέψη και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το επάγγελμά του απαιτεί υπομονή, επιμονή καθώς και αίσθημα ευθύνης. Από τη στιγμή που η επιστήμη του είναι άμεσα συνδεδεμένη με άλλες επιστήμες, όπως η Στατιστική και η Πληροφορική, είναι χρήσιμο για τον συγκεκριμένο επιστήμονα να γνωρίζει και να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τους τομείς αυτούς, αλλά και να συνεργάζεται με τους αντίστοιχους επιστήμονες, ώστε να αποκτά μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη άποψη για το αντικείμενο της επιστημονικής του έρευνας.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, προϋποθέτει ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθηνών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Άγιος Νικόλαος)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Οικονομικό (ΣΣΑΣ) της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς