Η αγγελια αυτη δημοσιευθηκε πριν από 2 μηνες και ισως εχει καταργηθει

H Optimal HR Group αναζητά για λογαριασμό πελάτη της – βιομηχανία διαφημιστικών κατασκευών – έναν Προϊστάμενο Παραγωγής για το εργοστάσιο της εταιρίας στο νομό Αττικής.

Ο ιδανικός υποψήφιος χαράσσει την στρατηγική και διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής, ώστε να βελτιστοποιούνται τα συνολικά κόστη και να διασφαλίζεται η εταιρική ανάπτυξη. Εκπαιδεύει την ομάδα της παραγωγής σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μπορεί να λειτουργεί με αυτονομία στους απαιτούμενους χρόνους και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος

Responsibilities

 • Προγραμματισμός του τμήματος παραγωγής με στόχο την Βελτίωση της παραγωγικότητας και την οργάνωση, έλεγχο και συντονισμό τους βάσει του εβδομαδιαίου προγράμματος
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του εργοστασίου
 • Ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων – τήρηση των ποιοτικών standards και ποιοτικός έλεγχος κατασκευών
 • Έλεγχος του κόστους παραγωγής και υποβολή προτάσεων για μείωσή του
 • Διαχείριση και βελτίωση των χώρων παραγωγής
 • Εφαρμογή και έλεγχος διαδικασιών ISO 9001, OHSAS 18001 και ISO 14001 στον χώρο παραγωγής
 • Διαχείριση έργων ανάπτυξης πρωτοτύπων και πιλοτικών εφαρμογών
 • Συστηματική συντήρηση του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου και ευθύνη για τις επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό
 • Καταγραφή δεδομένων παραγωγής και ανάλυση – παρακολούθηση δεικτών παραγωγικότητας
 • Συνεργασία με το τμήμα μελετών για την βελτιστοποίηση των παραγωγικών μεθόδων εργασίας αλλά και την ορθότερη και πληρέστερη πληροφόρηση των προς παραγωγή προϊόντων
 • Συντονισμός με το τμήμα διακίνησης των προϊόντων για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος φόρτωσης και παράδοσης των έργων και γενικότερος συντονισμός της Δ/νσης παραγωγής με upstream & downstream τμήματα της εταιρείας
 • Διαχείριση, έλεγχος και παρακολούθηση της πολιτικής επιστροφών της εταιρείας
 • Παρακολούθηση των περιστατικών ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος
 • Συντονισμός της διαδικασίας καινοτομίας και νέων προϊόντων της εταιρείας

Requirements

 • Η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι απαραίτητη και κυρίως σε βιομηχανία με αντίστοιχο προφίλ παραγωγής
 • Συνολική επαγγελματική προϋπηρεσία 10 ετών και απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως Προϊστάμενος Παραγωγής
 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης Ελλάδας ή εξωτερικού, τμημάτων μηχανολόγων ή ηλεκτρολόγων μηχανικών, ιδανικά με πτυχίο Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης; Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, πακέτων MS Office και Autocad. Γνώση χειρισμού CNC, εργαλειομηχανών και λοιπών μηχανημάτων παραγωγής επιθυμητή
 • Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνίακές δεξιότητες σε αναπτυγμένο επίπεδο
 • Ηγεσία και Διαχείριση Ομάδων
 • Προσανατολισμός προς την αποτελεσματικότητα και τη λεπτομέρεια με ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες
 • Πρωτοβουλία και καινοτομία
 • Λήψη αποφάσεων υπό πίεση και ικανότητα διαμόρφωσης στρατηγικής
 • Ευελιξία και επινοητικότητα στις επίλυση προβλημάτων
 • Αξιοπιστία και εμπιστοσύνη προς όλα τα επίπεδα ιεραρχίας της εταιρίας

Benefits

Η εταιρεία προσφέρει εξωστρεφές περιβάλλον εργασίας, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, έξοδα μετακίνησης

Εταιρεία: Optimal HR
Επικοινωνία: Optimal HR