Η αγγελια αυτη δημοσιευθηκε πριν από 2 μηνες και ισως εχει καταργηθει

H Optimal HR Group για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά Διευθυντή Λογιστηρίου, ο οποίος άμεσα αναφερόμενος στον Οικονομικό Διευθυντή, θα είναι ο κύριος υπεύθυνος για την αποτελεσματική οργάνωση και τον συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας όλων των ενεργειών του Λογιστηρίου

Responsibilities

 • Συμμετέχει στη κατάρτιση των τακτικών προϋπολογισμών, την αξιολόγηση των εμφανιζόμενων αποκλίσεων ανάμεσα στα προϋπολογισμένα και στα πραγματικά/ απολογιστικά μεγέθη και προτείνει διορθωτικές κινήσεις
 • Έχει την πλήρη ευθύνη καταχώρησης και ορθής τήρησης των λογιστικών εγγραφών στην γενική και αναλυτική λογιστική, συγκεντρωτικών δηλώσεων, δηλώσεων ΦΠΑ, αποσβέσεων, ισοζυγίων πληρωμών και ανάλυση λογαριασμών
 • Τηρεί και παρακολουθεί την τήρηση των προθεσμιών που έχει η Διεύθυνση Λογιστηρίου αναφορικά με τις εβδομαδιαίους, μηνιαίους, τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους
 • Διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των φορολογικών θεμάτων και την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των φορολογικών-διοικητικών αρχών και άλλων υπηρεσιών/αρμοδίων φορέων, ασφαλιστικών ταμείων κλπ
 • Φροντίζει για τη διαρκή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του λογιστικού συστήματος της Εταιρείας & του Ομίλου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτό ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συνολικές εταιρικές ανάγκες
 • Εποπτεύει τις διαδικασίες διεκπεραίωσης όλων των λογιστικών εργασιών, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας
 • Έχει την αποκλειστική ευθύνη σύνταξης, υποβολής, παρακολούθησης και συμμόρφωσης των Οικονομικών Καταστάσεων και δηλώσεων της Εταιρίας & του Ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική Φορολογική (Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Β.Σ., κλπ.), Ασφαλιστική, Εργατική και Εταιρική Νομοθεσία
 • Επιβλέπει την προετοιμασία των μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και την αποστολή τους στους αρμόδιους φορείς διασφαλίζοντας την ορθότητα και την έγκαιρη υποβολή τους
 • Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση των υφισταμένων του/ της, επιβλέποντας την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων τους
 • Πραγματοποιεί λογιστικούς ελέγχους τακτικούς και έκτακτους
 • Συντονίζει τις λογιστικές συμφωνίες σε τουλάχιστον μηνιαία βάση
 • Έχει την ευθύνη παρακολούθησης κα ανανέωσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Ομίλου
 • Συντονίζει και επιβλέπει τις φυσικές απογραφές τόσο σε ετήσιο όσο και σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ορισθεί να πραγματοποιούνται
 • Συμμετέχει σε όποια έκτακτα θέματα χρειαστεί η συμμετοχή και συμβολή του
 • Διοικεί την ομάδα του και παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να επιτύχει την επίτευξη των στόχων του τμήματος του

Requirements

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός
 • Κάτοχος Άδειας Α΄ Τάξης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
 • Εμπειρία στη χρήση λογισμικού SAP
 • Ευχέρεια στη χρήση του MS office και ειδικότερα του MS Excel
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχες Διευθυντικές Θέσεις στο Οικονομικό τμήμα μεγάλης ανώνυμης εταιρείας, κατά προτίμηση του βιομηχανικού τομέα
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση των Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Β.Σ., Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και Εργατικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS)
 • Εμπειρία στην κατάρτιση των αποτελεσμάτων κατά ΔΛΠ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, παρακίνηση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών
 • Κριτική ικανότητα, δομημένος τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας

Benefits

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης

Εταιρεία: Optimal HR
Επικοινωνία: Optimal HR