Αγροτικής Ανάπτυξης – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (537)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Οι σπουδές στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνουν:

 • Πέντε (5) εξάμηνα βασικού κορμού από τα οποία τρία εξάμηνα (1ο, 2ο, 3ο) είναι γενικής υποδομής και δύο (4ο και 5ο) γενικής γεωπονικής υποδομής,
 • Τέσσερα (4) εξάμηνα προσανατολισμένων σπουδών εξειδίκευσης στο 6ο, 7ο, 8ο και 9ο εξάμηνο.
 • Ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, το 10ο εξάμηνο, και παράλληλα σεμινάρια σχετικά με την επιστημονική εξειδίκευση.

Σε κάθε εξάμηνο διδάσκονται επτά ως εννέα μαθήματα τα οποία διακρίνονται σε (α) Υποχρεωτικά και (β) Επιλογής, όπου οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα ορισμένο αριθμό μαθημάτων που επιλέγουν από ένα ευρύτερο κύκλο.

Στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα διδάσκονται ως υποχρεωτικά (για όσους δεν έχουν αναγνωρισμένο τίτλο γνώσεων σε ξένη γλώσσα) το μάθημα της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας.

Μετά τα πρώτα πέντε (5) εξάμηνα του Κορμού, οι φοιτητές επιλέγουν την Κατεύθυνση Σπουδών που θα ακολουθήσουν για τα επόμενα πέντε (5)εξάμηνα.

Στο Τμήμα λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις:

 • Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος
 • Αγροτικής Οικονομίας & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
 • Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων και φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές και δεν επιτρέπεται καμία απουσία.

Πρακτική Άσκηση

Η δίμηνη πρακτική άσκηση σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι θεσμοθετημένη από την ίδρυση του τμήματος και υποχρεωτική για τους 4ετείς φοιτητές. Η περίοδος διεξαγωγής είναι σταθερή και αφορά πάντα τους δύο καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και τον Αύγουστο) κάθε έτους.

Στόχοι της πρακτικής άσκησης είναι:

 • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα στο χώρο που πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση.
 • Η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης.
 • Η ανάδειξη δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
 • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο του Πανεπιστημίου, στο χώρο της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
 • Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και με τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις (απολαβές, υποχρεώσεις, ιεραρχία), όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα.
 • Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασιών μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, για την προώθηση συνεργασιών στην Ελλάδα αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή μελέτη αποτελεί ειδική εργασία την οποία είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει κάθε φοιτητής και να την υποβάλλει για εξέταση από ακαδημαϊκή επιτροπή.

Η ειδική αυτή εργασία μπορεί να είναι:

 • Ερευνητική εργασία, δηλαδή να περιλαμβάνει εκτέλεση πειραμάτων στο εργαστήριο ή στον αγρό.
 • Τεχνική ή γεωργοοικονομική μελέτη των προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας καθώς και γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Εμβριθής βιβλιογραφική ανασκόπηση θεμάτων γεωργικού ενδιαφέροντος.

Για τον καθορισμό του θέματος της πτυχιακής μελέτης ο φοιτητής απευθύνεται κατά προτεραιότητα στα εργαστήρια του τομέα της κατεύθυνσης που ακολουθεί, ενώ αν συντρέχουν ειδικοί επιστημονικοί λόγοι, είναι δυνατόν ο φοιτητής να απευθύνεται για τον καθορισμό θέματος πτυχιακής εργασίας σε άλλα εργαστήρια ή φροντιστήρια του τμήματος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Γεωπονία
Μαθηματικά
Ανατομία & Μορφολογία Φυτών
Πολιτική Οικονομία
Ξένη Γλώσσα

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Φυσική
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Ανόργανη Χημεία

2ο Εξάμηνο

Οργανική Χημεία
Γενική Οικολογία
Φυσιολογία Φυτών
Ξένη Γλώσσα II

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Ανατομία – Φυσιολογία Ζώων
Γεωργική Μετεωρολογία
Μοριακή Βιολογία
Εισαγωγή στην Πληροφορική II

3ο Εξάμηνο

Γενική Βιοχημεία
Γενική Εδαφολογία
Συστηματική Βοτανική
Στατιστική
Ξένη Γλώσσα III

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Γενική Ζωολογία
Γεωργικά Μηχανήματα
Γενική Ζωοτεχνία

4ο Εξάμηνο

Γενική Γεωργία
Γενική Γεωργική Εντομολογία & Ζωολογία
Γενετική
Γεωργική Οικονομία
Ξένη Γλώσσα IV

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Εισαγωγή στη Διατροφή
Γεωργική Υδραυλική

5ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Γεωργική Φαρμακολογία
Γεωργική Μικροβιολογία
Γενική Φυτοπαθολογία
Γεωργικός Πειραματισμός
Γενική Δενδροκομία

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Πληθυσμιακή και Ποσοτική Γενετική
Ανθοκομία
Αγροτική Κοινωνιολογία

Κατεύθυνση Διαχείριση Φυτικής Παραγωγής – Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος

6ο Εξάμηνο

Βελτίωση Φυτών
Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα)
Λαχανοκομία
Ζιζανιολογία

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Πληθυσμιακή και Ποσοτική Γενετική
Ανθοκομία
Αγροτική Κοινωνιολογία

7ο Εξάμηνο

Ειδική Δενδροκομία (Αειθαλή)
Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά)
Εχθροί Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Λαχανοκομικών
Ασθένειες Δενδρωδών και Αμπέλου
Μάθημα Επιλογής (1)

8ο Εξάμηνο

Ειδική Γεωργία (Βιομηχανικά Φυτά)
Αμπελουργία
Οικοτοξικολογία
Ασθένειες Λαχανοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών
Μαθήματα Επιλογής Β (2)

9ο Εξάμηνο

Γεωργική Φαρμακολογία
Εχθροί Δενδρωδών και Αμπέλου
Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά & Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον
Γεωργία και Περιβάλλον
Μαθήματα Επιλογής Α (2)

10ο Εξάμηνο

Εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης

Επιλογές Α

Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Οικονομία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Αρωματικά Φυτά και Αιθέρια Έλαια
Ακαρεολογία – Νηματωδολογία
Παραγωγή – Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Ολοκληρωμένη Προστασία Καλλιεργειών – Πιστοποίηση Προϊόντων
Ειδική Ανθοκομία
Ειδική Λαχανοκομία
Γενική Ιολογία
Μοριακές αλληλεπιδράσεις φυτών – μικροοργανισμών
Βασικές Αρχές και Πρακτική Αρδεύσεων
Αειφόρος Ανάπτυξη
Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική

Επιλογές Β

Γεωργία και Ρύπανση Υδάτινων Οικοσυστημάτων
Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και εχθροί υγειονομικής σημασίας
Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Ψεκαστικά Μηχανήματα
Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Καλλιεργειών
Λειμώνες – Βοσκές – Διαχείριση Βοσκοτόπων
Γονιμότητα Εδαφών – Λιπάσματα
Αρχιτεκτονική Κήπων
Γεωργική εκπαίδευση
Οικονομική της Μεταποίησης των Αγροτικών Προϊόντων
Εκμηχάνιση Καλλιεργειών
Προβληματικά Εδάφη
Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών
Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική
Θερμοκήπια – Αυτοματισμοί
Θρέψη Φυτού – Λιπάσματα
Ταξινόμηση Εδαφών

Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

6ο Εξάμηνο

Αγροτική Πολιτική
Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική
Μακροοικονομική Ανάλυση
Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης
Μαθήματα Επιλογής (2)

7ο Εξάμηνο

Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Αγροτικός Συνεργατισμός
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαθήματα Επιλογής (2)

8ο Εξάμηνο

Γραμμικός Προγραμματισμός
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς
Οικονομική της Μεταποίησης των Αγροτικών Προϊόντων
Μαθήματα Επιλογής Β (2)

9ο Εξάμηνο

Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων
Συμπεριφορά Καταναλωτού
Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία και Πολιτική
Οικονομία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Μαθήματα Επιλογής Α (2)

10ο Εξάμηνο

Εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης

Επιλογές Α

Αξιολόγηση Επενδύσεων-Αγροτική Χρηματοδότηση
Ειδικά Κεφάλαια Γεωργικής Επιχειρησιακής Έρευνας
Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
Αριστοποίηση της Γεωργικής Παραγωγής
Αειφόρος Ανάπτυξη
Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά)
Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

Επιλογές Β

Γεωργική Εκπαίδευση
Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής
Εισαγωγή στην Ανάλυση Παραγωγικών Συστημάτων στην Κτηνοτροφία
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Οικονομική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Μικροοικονομία
Εχθροί αποθηκευμένων προϊόντων και εχθροί υγειονομικής σημασίας
Συσκευασία Τροφίμων

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

6ο Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά
Χημεία Τροφίμων
Μηχανική Τροφίμων
Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης
Μικροβιολογία Τροφίμων
Μαθήματα Επιλογής Β (2)

7ο Εξάμηνο

Βιοχημεία Τροφίμων
Ανάλυση Τροφίμων
Αρχές και Μέθοδοι Επεξεργασίας Τροφίμων
Υγιεινή Γεωργικών Βιομηχανιών
Μαθήματα Επιλογής Α (2)

8ο Εξάμηνο

Τεχνολογία Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης
Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και εχθροί υγειονομικής σημασίας
Αγροτική Πολιτική
Διαχείριση Αποβλήτων Γεωργικών Βιομηχανιών
Μαθήματα Επιλογής Β (2)

9ο Εξάμηνο

Οινολογία – Οινοπνευματώδη Ποτά
Υγιεινή Τροφίμων
Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων
Αρωματικά φυτά & Αιθέρια έλαια
Μαθήματα Επιλογής Α (2)

10ο Εξάμηνο

Εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης

Επιλογές Α

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά)
Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μικροβιολογία Γάλακτος
Αρχές Μηχανολογίας Τροφίμων
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Γεωργικών Βιομηχανιών

Επιλογές Β

Βιοτεχνολογία Τροφίμων
Ειδική Γεωργία (Βιομηχανικά Φυτά)
Εισαγωγή στη Ανάλυση Παραγωγικών Συστημάτων στην Κτηνοτροφία
Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική
Συσκευασία Τροφίμων
Φυσικοχημεία Τροφίμων