Διεθνούς Εμπορίου – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (έχει καταργηθεί)

TEI Dytikis Makedonias - Prosopsi - Oikonomologos

TEI Dytikis Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Καστοριά, έχει στόχο να καλύψει το γνωστικό αντικείμενο των επιστημών οικονομίας και διεθνών σχέσεων, με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, στη διεθνή οικονομική συνεργασία, στις διεθνείς επενδύσεις και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες των διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Αποστολή του είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση σύγχρονων γνώσεων στην επιστήμη των Διεθνών Οικονομικών και της Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων που συνδυάζονται με τις νέες τεχνολογίες (ηλεκτρονικό εμπόριο, logistics κα.), παρέχοντας στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και προσόντα να ανταποκριθούν μετά το τέλος των σπουδών τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα:

 • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα.
 • Αναπτύσσει ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές συνεργασίες με ΑΕΙ της χώρας και του εξωτερικού, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης.
 • Προσελκύει ξένους καθηγητές και φοιτητές και παρέχει εκπαίδευση και σε ξένη γλώσσα.
 • Συνεργάζεται με τις εμπορικές επιχειρήσεις, τα εμπορικά επιμελητήρια, τους συνδέσμους και τους δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά.
 • Διεξάγει βασική, εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα.
 • Στοχεύει στην ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων με εξειδίκευση στον τομέα του διεθνούς εμπορίου σε συνεργασία με ΑΕΙ της χώρας και του εξωτερικού.
 • Αναπτύσσει τις ικανότητες και δεξιότητες των φοιτητών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και των διεθνών επιχειρήσεων καθιστώντας τους ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 • Διοργανώνει και συμμετέχει δια των εκπροσώπων του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το διεθνές εμπόριο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Ενδεικτικά μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

 • Οργάνωση και διοίκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων.
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων δράσης επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου.
 • Διενέργεια εμπορικών πράξεων, όπως αυτές ορίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και από τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις,  συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών και τραπεζικών εργασιών ενδοκοινοτικού και εξωτερικού εμπορίου.
 • Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων διεθνούς μάρκετινγκ και άλλων προωθητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και διοίκησης διεθνών κλαδικών εκθέσεων.
 • Ανάλυση απαιτήσεων και εφαρμογή ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών.
 • Διοίκηση οικονομικών δραστηριοτήτων σε ελεύθερες οικονομικές και τελωνειακές ζώνες.
 • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος Διεθνούς εμπορίου:

 • Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο ενδοκοινοτικό και εξωτερικό εμπόριο.
 • Συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση εμπορικών συναλλαγών και πωλήσεων πρώτων υλών, ετοίμων προϊόντων, τεχνογνωσίας, τεχνικών και άλλων υπηρεσιών στη διεθνή αγορά, καθώς επίσης έχει την ικανότητα διαπραγμάτευσης, σύναψης και πραγματοποίησης διεθνών εμπορικών συναλλαγών.
 • Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στην οργάνωση και διοίκηση των εισαγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, των εταιρειών διεθνούς και διαμετακομιστικού εμπορίου, των εταιρειών εξαγωγικών πρακτόρων και μεσαζόντων καθώς και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ελεύθερες οικονομικές και τελωνειακές ζώνες.
 • Διενεργεί όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων: τραπεζικές πράξεις των διεθνών νομισματικών και πιστωτικών συναλλαγών, τραπεζικές μεθόδους και εργαλεία διεθνών πληρωμών, χρηματοδοτικές υπηρεσίες των τραπεζών στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές των επιχειρήσεων (εμπορικές πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων – factoring, προεξοφλητικές χρηματοδοτήσεις – Forfaiting, διεθνή χρηματοδοτική μίσθωση –leasing κ.α.) και άλλες μορφές διεθνών χρηματοδοτήσεων.
 • Διενεργεί όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες διοίκησης και ασφάλισης των διεθνών οικονομικών κινδύνων σε διαφορετικές μορφές των εξωτερικών οικονομικών συναλλαγών (ασφάλιση εξαγωγικών –εισαγωγικών φορτίων, μέσων μεταφοράς φορτίων, εξαγωγικών πιστώσεων, διεθνών εμπορικών και βιομηχανικών κλαδικών εκθέσεων, επενδυτικού κινδύνου και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την ασφάλιση νομισματικών και πιστωτικών κινδύνων).
 • Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς μεταφορικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, στη διαχείριση εφοδιασμού και διανομής (Logistics) στη διεθνή αγορά, καθώς και στο συντονισμό των διεθνών επιχειρηματικών δράσεων που αναπτύσσουν, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
 • Συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, καθώς και στο συντονισμό των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν στη διεθνή αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
 • Προάγει και εφαρμόζει σύγχρονες καινοτόμες επιστημονικές μεθόδους στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς τόσο των διεθνών οικονομικών, όσο και της διεθνούς διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Διεξάγει έρευνα αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες ή επιθυμίες των πιθανών καταναλωτών τόσο στην εθνική όσο και στη διεθνή αγορά.
 • Είναι γνώστης των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών στο διεθνές εμπόριο, που εφαρμόζονται στην αναπτυσσόμενη νέα οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Καταρτίζει και υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στη σύγκλιση και ανάπτυξη των οικονομιών και κοινωνιών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων με τον υπόλοιπο κόσμο.
Website