Δημόσιας Διοίκησης – Πάντειο Πανεπιστήμιο (124)

Panteio Panepistimio - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών λειτουργεί από το έτος 1963 προσφέροντας στην ελληνική κοινωνία στελέχη διοίκησης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με αποτέλεσμα να έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης της χώρας και στον ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό της.

Είναι το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό τμήμα της Παντείου ως προς τον αριθμό των φοιτητών του και χορηγεί πτυχίο με δύο κατευθύνσεις, της δημόσιας οικονομικής και των δημόσιων θεσμών, οι απόφοιτοι των οποίων εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί προσφέροντας προπτυχιακή εκπαίδευση τετραετούς φοιτήσεως, ανήκει στη νεοσύστατη Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, από κοινού με το αδελφό Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και διαθέτει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και δυνατότητα διδακτορικής έρευνας.

Αποστολή Τμήματος

Στόχος του τμήματος είναι η καλλιέργεια και η έρευνα στις επιστήμες της Διοίκησης και η μόρφωση επιστημόνων που θα καλύψουν τις ανάγκες τόσο του κρατικού μηχανισμού, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Η βασική του προσπάθεια εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης εμπέδωσης όλων των βασικών πεδίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις, που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη του δημόσιου τομέα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους.

Οι επιμέρους στόχοι του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης καθώς και ο εκπαιδευτικός και επιστημονικός του προσανατολισμός, προσδιορίζονται από τα γνωστικά αντικείμενα των τεσσάρων τομέων του και συγκεκριμένα:

 • Τομέα Οικονομίας
  • ενδεικτικά γνωστικά αντικείμενα: Οικονομική Θεωρία, Θεωρία Εισοδηματικού Κυκλώματος και Εθνικών Λογαριασμών, Μικροοικονομική Θεωρία, Κλασική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία, Θεωρία Εξωτερικού Εμπορίου, Θεωρία Χρήματος, Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης και Ανάπτυξης, Θεωρία Γραμμικών Συστημάτων Παραγωγής και Εισροών-Εκροών, Θεωρία Οικονομικών Συστημάτων και Θεωρία Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Οικονομική Πολιτική, Θεωρία της Οικονομικής Πολιτικής
 • Τομέα Δημοσίου Δικαίου
  • ενδεικτικά γνωστικά αντικείμενα: Γενική Πολιτειολογία, Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δημοσιονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Δημοσίων Επιχειρήσεων, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Φιλοσοφία του Δικαίου, Ιστορία του Δικαίου, Εργατικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου, Δίκαιο των Εταιρειών, Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Αξιογράφων, Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής, Θεωρία και Μέθοδοι Προγραμματισμού, Αγροτική και Συνεταιριστική Πολιτική, Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης και Ανάπτυξης, Ανάλυση Ελληνικής Οικονομίας και Νομισματική Πολιτική, Οικονομικά του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Δημόσια Οικονομική, Δημοσιονομικό Θεσμικό Πλαίσιο, , Θεωρία περί Κράτους και Δημοσιονομική Πολιτική, Ποσοτικές Μέθοδοι, Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομετρία, Αρχές Γενικής Λογιστικής, Λογιστική Εμπορικών Εταιρειών, Κατάρτιση και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων, Ελεγκτική, Κοστολόγηση, Λογιστικά Σχέδια και Τραπεζική Λογιστική.
 • Τομέα Διοικητικής Επιστήμης
  • ενδεικτικά γνωστικά αντικείμενα: Διοικητικός Προγραμματισμός – Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη (Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης), Διοίκηση Προσωπικού, Διοικητική Ηγεσία, Μορφές Ελέγχου της Διοίκησης, Συντονιστική Λειτουργία, Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνική Διοίκηση, Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών, Πληροφορική στη Δημόσια Διοίκηση, Ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης, Ρυθμιστικό Πλαίσιο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
 • Τομέα Φορολογίας και Ελεγκτικής
  • ενδεικτικά γνωστικά αντικείμενα: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Εμπορικό Δίκαιο, Θέματα Φορολογικού Δικαίου ιδίως δε: Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών, Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Φορολογίας Εισοδήματος Τραπεζών, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Φόρου Μεταβιβάσεως Ακινήτων και Λοιπών Άμεσων και Έμμεσων Φόρων, Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου, Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Φορολογικού Δικαίου, Λογιστικού Φορολογικού Δικαίου, Γενικών Αρχών της Ελεγκτικής, Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων, Ελεγκτικής των Οικονομικών Καταστάσεων, Διαχειριστικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων, Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, Ελεγκτικά Πρότυπα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, Φορολογικής Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων και των Δημοσίων Οργανισμών

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο αρχικός στόχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ήταν να μορφώνει λειτουργούς που απορροφώνται στον Δημόσιο τομέα. Από της ιδρύσεως του το τμήμα κατάρτισε πολυάριθμα στελέχη διαφόρων κρατικών υπηρεσιών, αρκετά εκ των οποίων φοίτησαν μετέπειτα και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Η τρέχουσα πολιτική μείωσης του δημόσιου τομέα επιτάσσει την προσαρμογή του διδακτικού έργου και προς στον ιδιωτικό, σε επιχειρήσεις, σε Οργανισμούς και σε άλλα ΝΠΙΔ.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου έχει γι’ αυτό το λόγο ως κύριο έργο τη διευκόλυνση πρόσβασης των φοιτητών και των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, με την απορρόφηση να λειτουργεί ικανοποιητικά. Επίσης στόχος του γραφείου είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων και άλλων φορέων που αναζητούν στελέχη προς πρόσληψη μέσω της διοργάνωσης πληθώρας εντός και εκτός πανεπιστημίου, όπου προσκαλούνται για παρουσίαση στελέχη της αγοράς.

Στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, με τη μεσολάβηση και εποπτεία μελών ΔΕΠ του τμήματος απασχολήθηκαν έως τώρα φοιτητές (κυρίως τεταρτοετείς) σε σημαντικούς φορείς του Δημοσίου (υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών και ΔΟΥ, γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος κ.λπ.) σε γνωστές ΜΚΟ και σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.

Επιπλέον αρκετοί πτυχιούχοι προσλαμβάνονται από διάφορες επιχειρήσεις στο εξωτερικό, ακόμη και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ γεγονός αποτελεί ότι πολλοί πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα του εξωτερικού και μεταπτυχιακοί απόφοιτοι για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε ξένα πανεπιστήμια παγκοσμίου κύρους.

Website