Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) – ΤΕΙ Ηπείρου (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών της Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Ηπείρου είναι τετραετής, δηλαδή οκτώ (8) εξάμηνα.

Το πρόγραμμα σπουδών συμπεριλαμβάνει τόσο μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής, όσο και τελείως εξειδικευμένα αντικείμενα που αφορούν τα ξενοδοχεία, τα τουριστικά γραφεία, τα κρουαζιερόπλοια, το θαλάσσιο τουρισμό και γενικότερα τις τουριστικές επιχειρήσεις. Η φοίτηση ολοκληρώνεται με εξάμηνη πρακτική άσκηση σε κάποια από τις παραπάνω επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα, ενώ ακολουθούν τα μαθήματα ειδικής υποδομής, τα οποία αποτελούν τη βάση της Διοικητικής Επιστήμης, όπως αυτή εφαρμόζεται στις τουριστικές επιχειρήσεις. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του φοιτητή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις στον τουριστικό τομέα, και στην ανάγκη να καλυφθεί η ζήτηση της αγοράς εργασίας για στελέχη που μπορούν να αναλάβουν την οργάνωση και διοίκηση κάθε είδους τουριστικών επιχειρήσεων.

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η παρακολούθηση 40 συνολικά μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας.

Πτυχιακή Εργασία

Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία με θέμα, που πρέπει να έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος.

Τα τακτικά μέλη επιστημονικού προσωπικού που διδάσκουν στο τμήμα προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας, που ανακοινώνονται στους σπουδαστές. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του ΤΕΙ, ενώ πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός ΤΕΙ σε οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες κ.τ.λ.

Για κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας ορίζεται ένα τακτικό μέλος που επιβλέπει την πρόοδο στην επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους σπουδαστές στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισμό και εποπτεύει τα μέλη του όπου η συμβολή τους κρίνεται αναγκαία.

Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, ή αριθμού πτυχιακών εργασιών ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του επιστημονικού προσωπικού του τμήματος συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής. Την παρουσίαση αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού και οι σπουδαστές του τμήματος.

Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώνουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος σπουδαστές. Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας βαθμολογούν ξεχωριστά και ο μέσος όρος αποτελεί τον βαθμό της πτυχιακής εργασίας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μικροοικονομική
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Αγγλικά για Επιχειρήσεις Ι
Γαλλικά / Γερμανικά / Ιταλικά για Επιχειρήσεις Ι

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική
Στατιστική Επιχειρήσεων
Αρχές Αστικού & Εμπορικού Δικαίου
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙΙ
Γαλλικά / Γερμανικά / Ιταλικά για Επιχειρήσεις ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Μάρκετινγκ
Εισαγωγή στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Τουριστική Γεωγραφία
Αγγλικά για τον Τουρισμό και την Φιλοξενία
Γαλλικά / Γερμανικά / Ιταλικά για τον Τουρισμό και την Φιλοξενία

4ο Εξάμηνο

Τουριστική Νομοθεσία
Οργάνωση & Διοίκηση Εκδηλώσεων
Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι
Κοινωνιολογία
Αγγλικά για την Οικονομία Ι
Γαλλικά / Γερμανικά / Ιταλικά για την Οικονομία Ι

5ο Εξάμηνο

Στοιχεία Κοστολόγησης
Πληροφοριακά Συστήματα στις Υπηρεσίες Φιλοξενίας και Τουρισμού
Ταξιδιωτική Βιομηχανία
Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά / Ιταλικά για την Οικονομία ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Τουρισμός και Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ

6ο Εξάμηνο

Διαχείριση & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών
Γραφείο Τουρισμού
Διαπραγματεύσεις σε Επιχειρηματικό Περιβάλλον Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά / Ιταλικά

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Θαλάσσιος Τουρισμός
Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις και Διαφήμιση στον Τουρισμό

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου
Ταξιδιωτική Βιομηχανία ΙΙ

7ο Εξάμηνο

Οργάνωση & Διοίκηση Επισιτιστικών Μονάδων
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Αειφορία
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό
Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διαδικτυακές Συναλλαγές στον Τουρισμό
Βάσεις Δεδομένων στον Τουρισμό

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση