Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (669)

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από τη συνένωση των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά.

Σκοπός του τμήματος είναι η παροχή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης και των συναφών επιστημών, που θα οδηγήσουν στην ανάδειξη ικανών στελεχών τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις των σύγχρονών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οι απόφοιτοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα είναι σε θέση να:

 • εργάζονται παραγωγικά και αποτελεσματικά σε ομάδες,
 • εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία για την υλοποίηση των καθηκόντων τους,
 • επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά τόσο εντός όσο και εκτός του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται,
 • αναγνωρίζουν, κατανοούν και αναλύουν τις έννοιες που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Πληροφοριακά Συστήματα κ.ά.)
 • χρησιμοποιούν αποτελεσματικά σύγχρονα εργαλεία για την υποστήριξη της διαχείρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών και τη λήψη αποφάσεων,
 • σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων-οργανισμών και να προτείνουν δράσεις αναβάθμισης τους,
 • αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που παίρνουν και να προτείνουν στρατηγικές μελλοντικής ανάπτυξης αυτών,
 • αναγνωρίζουν την προστιθέμενη αξία που επιφέρει η αξιοποίηση της καινοτομίας και να διαχειρίζονται την ενσωμάτωσής της στο λειτουργικό και παραγωγικό μοντέλο των επιχειρήσεων.

Τομείς Τμήματος

Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργούν πέντε (5) ακαδημαϊκοί τομείς. Κάθε τομέας είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διδασκαλία ενός αριθμού μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, τα οποία σχετίζονται με τα γνωστικά του αντικείμενα.

Κάθε τομέας στελεχώνεται με μέλη του διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος και έχουν συσταθεί οι παρακάτω τομείς:

 • Διοικητικής Πληροφορικής και Επιστήμης των Αποφάσεων
 • Κοινωνικής Πολιτικής
 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 • Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, διαθέτοντας πλέον τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έχουν την ευκαιρία επαγγελματικής σταδιοδρομίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε ειδικότητες αιχμής όπως:

 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Υπηρεσίες
 • Επιχειρηματική Στρατηγική
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Προγραμματισμός και η Διαχείριση Έργων
 • Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
 • Ανάλυση – Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
 • Οικονομικά
 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Βιομηχανικές /Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Τράπεζες
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Χρηματιστηριακές Εταιρείες
 • Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
 • Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
 • Αγροτικές Επιχειρήσεις
 • Οργανισμούς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
 • Εκπαίδευση

Επιπλέον μπορού να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με στόχο την απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Website