Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (1514)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών εκτείνεται σε 8 εξάμηνα (4 έτη), ενώ τα μαθήματα στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα (2 έτη) είναι κοινά για όλους τους φοιτητές.

Στο 6ο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μεταξύ δύο άτυπων κατευθύνσεων μαθημάτων:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ), και
  • Διοίκηση Οργανισμών (ΔΟ)

Οι άτυπες αυτές κατευθύνσεις μαθημάτων έχουν ως σκοπό την εμβάθυνση των φοιτητών σε γνωστικά αντικείμενα του ενδιαφέροντος τους και την καλύτερη ακαδημαϊκή και μαθησιακή οργάνωση του ΠΠΣ. Οι κατευθύνσεις αυτές άτυπες και δεν αναγράφονται στο χορηγούμενο τίτλο σπουδών.

Παράλληλα με τα υποχρεωτικά μαθήματα του κορμού και των δύο κατευθύνσεων οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν και μαθήματα από μία λίστα μαθημάτων ελεύθερης επιλογής που διατίθενται από το 5ο έως και το 8ο εξάμηνο σπουδών, δημιουργώντας έτσι το δικό τους μαθησιακό μονοπάτι.

Κατηγορίες Μαθημάτων

Τα μαθήματα που μπορεί να παρακολουθήσει ένας φοιτητής χωρίζονται σε 4 κατηγορίες

-Μαθήματα Κορμού είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, και προσφέρονται από το 1ο έως και το 5ο εξάμηνο σπουδών. Είναι βασικά μαθήματα της ευρύτερης επιστημονικής περιοχής της Διοίκησης, και καλύπτουν τους τομείς τόσο της Διοίκησης Επιχειρήσεων όσο και της Διοίκησης Οργανισμών.

-Μαθήματα Κατεύθυνσης προσφέρονται από το 6ο έως και το 8ο εξάμηνο. Με την επιλογή Κατεύθυνσης μαθημάτων επιτρέπεται στους φοιτητές να διαμορφώσουν το δικό τους πρόγραμμα σπουδών επιλέγοντας μία από τις δύο (άτυπες) κατευθύνσεις για να εμβαθύνουν, αποκτώντας ειδικές γνώσεις διοίκησης, στο συγκεκριμένο χώρο που επιθυμούν.

-Ελεύθερης Επιλογής είναι τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής από τα μαθήματα επιλογής του Τμήματος. Τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής είναι κατανεμημένα από το 5ο έως και το 8οεξάμηνο. Σε αυτή την κατηγορία έχουν ενταχθεί μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών και για τις δύο κατευθύνσεις του
προγράμματος σπουδών, ενώ στα μαθήματα επιλογής περιλαμβάνεται και η δυνατότητα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας.

-Προαιρετικά μαθήματα είναι μαθήματα που έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τους φοιτητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή τις δεξιότητές τους, χωρίς να εντάσσονται στις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και χωρίς να υπολογίζεται η βαθμολογία τους στο βαθμό πτυχίου.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου, αλλά λόγω της μεγάλης σημασίας της για τη διασύνδεση με την παραγωγή, αποτελεί στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο της επαφής και συνεργασίας του Τμήματος με επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι φοιτητές του Τμήματος παρακινούνται και διευκολύνονται να ασκηθούν στο επάγγελμα σε εγχώριες επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι να έρθει ο φοιτητής σε επαφή με εργασιακό περιβάλλον συναφούς του αντικειμένου σπουδών του, για να αξιοποιηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο των σπουδών, να καλλιεργήσει σχετικές δεξιότητες και ικανότητες και να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία.

Πτυχιακή Εργασία

Η επιλογή πτυχιακής εργασίας από έναν φοιτητή μπορεί να γίνει στο 7ο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Στην περίπτωση που ένας φοιτητής επιλέξει Πτυχιακή Εργασία απαλλάσσεται από τα δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής που αντιστοιχούν στο 7ο εξάμηνο σπουδών.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Αρχές Μικροοικονομικές Θεωρίας
Γενικές Αρχές Λογιστικής
Εισαγωγή στα Υπολογιστικά & Πληροφοριακά Συστήματα
Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαθηματικά για τη Διοίκηση και την Οικονομία

2ο Εξάμηνο

Αρχές Μάρκετινγκ
Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Δίκαιο
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Μακροοικονομική Θεωρία
Στατιστική

3ο Εξάμηνο

Βάσεις Δεδομένων
Διοικητικό Δίκαιο
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Πολιτική Επιστήμη
Στατιστική ΙΙ

4ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Προγραμματισμός
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

5ο Εξάμηνο

Διοίκηση Λειτουργιών
Μεθοδολογία Έρευνας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Πολιτιστική Πολιτική & Διοίκηση
Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Εναλλακτική Παροχή Υπηρεσιών
Οργάνωση & Διοίκηση Νοσοκομείων
Τεχνολογίες Διαδικτύου
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Κοινωνική Οικονομία

6ο Εξάμηνο

Επιχειρηματικότητα
Επιχειρησιακή Έρευνα
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ποσοτικές Μέθοδοι Διοίκησης
Μάθημα Επιλογής

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επιχειρηματικότητα
Επιχειρησιακή Έρευνα
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ποσοτικές Μέθοδοι Διοίκησης
Μάθημα Επιλογής

Κατεύθυνση Διοίκηση Οργανισμών

Δημόσια Διοίκηση
Διαπολιτισμικές Σχέσεις και Επικοινωνία
Οργάνωση και Διοίκηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Πολιτική Κοινωνική και Διοικητική Ιστορία της Ελλάδος
Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση
Εισαγωγή στη Θεωρία Αποφάσεων
Πληροφορική στην Υγεία
Δίκαιο Διεθνών Σχέσεων & Διεθνών Οργανισμών
Κοινωνική Ασφάλιση

7ο Εξάμηνο

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής 

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

Κατεύθυνση Διοίκηση Οργανισμών

Δημόσια Διοίκηση ΙΙ
Συγκριτική Τοπική Αυτοδιοίκηση
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Πτυχιακή Εργασία
Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Κοινωνική Δημογραφία
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Δημόσια Πολιτική
Διαπολιτισμική Διοίκηση και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Κοινωνιολογία
Λειτουργίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Πολιτική Επιστήμη ΙΙ

8ο Εξάμηνο

Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Μεθοδολογίες Σχεδίασης & Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής 

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Μεθοδολογίες Σχεδίασης & Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

Κατεύθυνση Διοίκηση Οργανισμών

Κοινωνική Πολιτική
Συγκριτικά Συστήματα Χωρικού Σχεδιασμού & Διακυβέρνησης
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση και την Αναλυτική
Οικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ
Αστικά Τοπία και Νέες Αστικές Οικονομίες
Θεωρίες Κράτους
Ποιότητα και Μάρκετινγκ Δημόσιων Υπηρεσιών
Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τοπική Αυτοδιοίκηση και Δημόσιες Πολιτικές

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Πρακτική Άσκηση
Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς
Αγγλική Γλώσσα για Επιχειρήσεις