Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) – ΤΕΙ Κρήτης (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Με το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες στο να χρησιμοποιούν, συνεπικουρούμενοι από τις νέες τεχνολογίες, ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα ώστε να εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις τους στην επίλυση προβλημάτων που δημιουργεί το εσωτερικό ή και το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης.

Συνοπτικά, σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε έξι (6) μαθήματα, συγκεντρώνοντας συνολικά 30 διδακτικές μονάδες, όπου για κάθε μάθημα υπολογίζονται πέντε (5) ΔΜ.

Μαθήματα επιλογής προσφέρονται από το πέμπτο (5ο) εξάμηνο και μετά, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και πέντε (5) μαθήματα με θεωρία και εργαστήρια, στα οποία η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό τμήμα του προγράμματος σπουδών των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το τμήμα δίνει μεγάλη έμφαση στο κομμάτι αυτό των σπουδών, καθώς μέσω της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές έρχονται σε άμεση επαφή με τον εργασιακό χώρο και τους παραγωγικούς φορείς.

Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ του τμήματος και των παραγωγικών φορέων.

Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην έχουν ορίσει τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε θέματα του ευρύτερου αντικειμένου της διοίκησης επιχειρήσεων, απασχολούμενοι σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης, σε λογιστήρια, σε διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς, στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα.

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή εργασία μπορεί να εκπονηθεί μετά το 7ο εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 20 διδακτικές μονάδες (ECTS).

Οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από ένα φοιτητή είναι να:

  • έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα της μεθοδολογίας έρευνας
  • έχει περατώσει το 7ο (Ζ’) τυπικό εξάμηνο σπουδών
  • μην οφείλει περισσότερα από 6 μαθήματα

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Γενικές Αρχές Λογιστικής
Δίκαιο Επιχειρήσεων I- Αστικό Δίκαιο
Μαθηματικά Ι
Μικροοικονομική
Ξένη Γλώσσα- Αγγλικά
Πληροφορική Ι

2ο Εξάμηνο

Μαθηματικά ΙΙ
Μακροοικονομική
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
Αγγλική Τουριστική Ορολογία
Χρήση Λογιστικών Φύλλων για την επίλυση προβλημάτων Οικονομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων

3ο Εξάμηνο

Αρχές Μάρκετινγκ
Οικονομική της Διοίκησης Ι
Στατιστική Επιχειρήσεων ΙI
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης
Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Ι – Λειτουργίες Ξενοδοχείου

4ο Εξάμηνο

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Επιχειρησιακά Αγγλικά και Επικοινωνία
Οικονομική του Τουρισμού
Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης ΙΙ
Τουριστικό Μάνατζμεντ
Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΙΙ

5ο Εξάμηνο

Μεθοδολογία Έρευνας
Τουριστική Νομοθεσία
Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Event Management

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Τουριστική Κοινωνιολογία
Δημόσια Διοίκηση
Διοίκηση ΜΜΕ και Επιχειρηματικότητα

6ο Εξάμηνο

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού
Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
Revenue Management/ Yield Management
Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Λογιστική Εταιρειών
Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός και Διαπολιτισμικότητα
Ιστορία της Ελλάδος
F&B Management
Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική (Business Ethics)
Επιχειρησιακή Έρευνα
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

7ο Εξάμηνο

Προχωρημένη Χρήση Λογιστικών Φύλλων στο Management
Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό
Καινοτομία στον Τουρισμό
Διαχείριση Ποιότητας στον Τουρισμό

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Διοίκηση Τουριστικών Πρακτορείων
Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
Ειδικά Θέματα Στατιστικής- Εφαρμογές στη Διοίκηση και Μάρκετινγκ