Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ) – ΤΕΙ Πελοποννήσου (έχει καταργηθεί)

TEI Peloponnisou - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Καλαμάτα, αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Το Τμήμα προέκυψε από τη συγχώνευση των τμημάτων Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2013 και πλέον αποτελείται από δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:

Ο βασικός κορμός του προγράμματος σπουδών είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), με έμφαση στα τελευταία εξάμηνα στη διοίκηση μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης ή μονάδων που έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση και διαχείριση οργανισμών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Έτσι, οι εξειδικεύσεις των προηγούμενων τμημάτων έχουν διατηρηθεί ως κατευθύνσεις του νέου τμήματος ΔΕΟ.

Παρόλο που οι φοιτητές κατανέμονται σε μία από τις δύο κατευθύνσεις, περίπου το 75% του προγράμματος σπουδών είναι κοινό για όλους, ενώ τα υπόλοιπα επιλέγονται από το 5ο εξάμηνο σπουδών και μετά.

Έτσι οι φοιτητές του τμήματος στα 4 πρώτα εξάμηνα παρακολουθούν κατά κανόνα γενικά μαθήματα διοίκησης επιχειρήσεων που αποτελούν τη βάση για την απόκτηση διοικητικών, λογιστικών, οικονομικών και λοιπών γνώσεων ώστε αυτές να διευρύνουν τον επαγγελματικό ορίζοντα των αποφοίτων του τμήματος.

Παράλληλα, έχουν πρόσβαση σε όλα τα σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης (εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτυακές συνδέσεις, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, διαδραστικά μέσα, εξειδικευμένη βιβλιοθήκη κ.α.) με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και εφαρμογή των επιστημονικών τους γνώσεων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το πρόγραμμα σπουδών είναι διεπιστημονικό, αντλώντας από επιστημονικούς τομείς όπως η οικονομία, η διοίκηση, η κοινωνιολογία, η χωροταξία, η κοινωνική και η πολιτική επιστήμη κ.α., προκειμένου να εφοδιάσει τους αποφοίτους με τις δεξιότητες και γνώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Καλύπτει γνωστικά αντικείμενα όπως το δημόσιο και ιδιωτικό management, την ανάλυση πολιτικής, την οικονομία, τα δημόσια οικονομικά, τις μεθόδους κοινωνικής έρευνας / στατιστικής ανάλυσης, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό & προγραμματισμό, την αξιολόγηση προγραμμάτων και τη μέτρηση επιδόσεων, και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Σκοπός της τετραετούς φοίτησης είναι η εκπαίδευση αποτελεσματικών διοικητικών στελεχών με προσωπικότητα, ήθος και σεβασμό στους θεσμούς και τις αξίες, που να μπορούν να στελεχώσουν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της χώρας και να προσφέρουν στην κοινωνία της.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους:

 • Γνωρίζουν το περιβάλλον των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας οι οποίες παρέχονται από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • Είναι σε θέση να αντιληφθούν το ρόλο των δομών, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και να γνωρίσουν την οργάνωση των υπηρεσιών αυτών, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη
 • Γνωρίζουν σε βάθος την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία διέπει τόσο τις δομές, όσο και τις μεθόδους παροχής των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
 • Λαμβάνουν ειδικές γνώσεις στη νομοθεσία της υγείας που διέπει άμεσα τις δραστηριότητες των δομών υγείας και πρόνοιας.
 • Αντιλαμβάνονται τα θέματα οργάνωσης, προγραμματισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού των δομών υγείας και πρόνοιας.
 • Διαθέτουν ολοκληρωμένη γνώση των αρμοδιοτήτων της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλες τις βαθμίδες των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
 • Είναι εξοικειωμένοι με την μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και ανάλυσης.
 • Είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες και τις μεθόδους της ποσοτικής ανάλυσης και διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες για την αξιοποίηση των μεθοδολογιών αυτών στην υποστήριξη της  λήψης των αποφάσεων και στην διασφάλιση της μετρησιμότητας της διοικητικής δράσης.
 • Διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την χρήση, την προσαρμογή και τη συμβολή, από την οπτική του τελικού χρήστη, στον σχεδιασμό σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των δομών υγείας και πρόνοιας.
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα σύγχρονα εργαλεία του δημοσίου μάνατζμεντ για τον ορθολογικό ανασχεδιασμό των διαδικασιών και των δομών, για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της διοικητικής δράσης, την υποκίνηση του προσωπικού και την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος των δομών για την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
 • Γνωρίζουν καλά τις λειτουργίες λογιστικής, δημοσιονομικής και χρηματο- οικονομικής διαχείρισης των πόρων των δομών της κεντρικής διοίκησης ως προς τις υπηρεσίες υγείας και  πρόνοιας, καθώς και τις λογιστικές λειτουργίες και την οικονομική διαχείριση των δομών του ιδιωτικού τομέα για αντίστοιχες υπηρεσίες.
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με επάρκεια και να εργαστούν σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας προσδοκά να δώσει εξειδικευμένες γνώσεις και προσόντα σε όσους στοχεύουν να απασχοληθούν σε:

 • κυβερνητικές υπηρεσίες
 • μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • δημόσιους φορείς και μονάδες πρωτοβάθμιας , δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγείας (Υπουργείο Υγείας, υγειονομικές περιφέρειες, δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας κτλ),
 • ιδιωτικούς φορείς και μονάδες υγείας (ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα, στη βιομηχανία φαρμάκου και ιατρικής τεχνολογίας, ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις)
 • δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και υπηρεσίες παροχής κοινωνικής και προνοιακής φροντίδας
 • διεθνείς οργανισμούς,

Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, μπορούν:

 • Να ασχολούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη διοίκηση μονάδων υγείας και  πρόνοιας,
 • Να απασχολούνται, ως στελέχη μονάδων υγείας και πρόνοιας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και
 • Να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας, της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

ενώ έχουν δικαίωμα απασχόλησης σε αντικείμενα και δραστηριότητες, που σχετίζονται  με:

 • Την άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε διοικητικές και επιτελικές εργασίες μονάδων υγείας και πρόνοιας.
 • Την άσκηση εποπτείας και διοίκησης προσωπικού μονάδων υγείας και πρόνοιας, εκτός του νοσοκομειακού προσωπικού.
 • Την παρακολούθηση εισαγωγής και εξαγωγής ατόμων σε μονάδων υγείας και πρόνοιας και τήρηση των λογαριασμών τους.
 • Τη συμμετοχή στον προσδιορισμό του έργου των μονάδων υγείας και πρόνοιας, σε συνεργασία με το υγειονομικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό.
 • Τη συμμετοχή στη βελτίωση και ανάπτυξη υπηρεσιών μονάδων υγείας και πρόνοιας.
 • Τη συμμετοχή στην κατάρτιση και εφαρμογή οικονομικού προγράμματος μονάδων υγείας και πρόνοιας.
 • Τη συμμετοχή στην κατάρτιση προϋπολογισμού μονάδων υγείας και πρόνοιας.
 • Τη συμμετοχή στην κατάρτιση κτιριολογικού προγράμματος μονάδων υγείας και πρόνοιας.
 • Τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων μονάδων υγείας και πρόνοιας.
 • Τη συμμετοχή στον προγραμματισμό και ανάπτυξη δραστηριοτήτων μονάδων υγείας και πρόνοιας.
 • Την προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων, εξοπλισμών κλπ. μονάδων υγείας και πρόνοιας.
 • Την απασχόληση στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
 • Την έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους.
Website