Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (κατεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) – ΤΕΙ Πελοποννήσου (έχει καταργηθεί)

TEI Peloponnisou - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Καλαμάτα, αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Το Τμήμα προέκυψε από τη συγχώνευση των τμημάτων Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2013 και πλέον αποτελείται από δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:

Ο βασικός κορμός του προγράμματος σπουδών είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), με έμφαση στα τελευταία εξάμηνα στη διοίκηση μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης ή μονάδων που έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση και διαχείριση οργανισμών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Έτσι, οι εξειδικεύσεις των προηγούμενων τμημάτων έχουν διατηρηθεί ως κατευθύνσεις του νέου τμήματος ΔΕΟ.

Παρόλο που οι φοιτητές κατανέμονται σε μία από τις δύο κατευθύνσεις, περίπου το 75% του προγράμματος σπουδών είναι κοινό για όλους, ενώ τα υπόλοιπα επιλέγονται από το 5ο εξάμηνο σπουδών και μετά.

Έτσι οι φοιτητές του τμήματος στα 4 πρώτα εξάμηνα παρακολουθούν κατά κανόνα γενικά μαθήματα διοίκησης επιχειρήσεων που αποτελούν τη βάση για την απόκτηση διοικητικών, λογιστικών, οικονομικών και λοιπών γνώσεων ώστε αυτές να διευρύνουν τον επαγγελματικό ορίζοντα των αποφοίτων του τμήματος.

Παράλληλα, έχουν πρόσβαση σε όλα τα σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης (εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτυακές συνδέσεις, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, διαδραστικά μέσα, εξειδικευμένη βιβλιοθήκη κ.α.) με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και εφαρμογή των επιστημονικών τους γνώσεων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το πρόγραμμα σπουδών είναι διεπιστημονικό, αντλώντας από επιστημονικούς τομείς όπως η οικονομία, η διοίκηση, η κοινωνιολογία, η χωροταξία, η κοινωνική και η πολιτική επιστήμη κ.α., προκειμένου να εφοδιάσει τους αποφοίτους με τις δεξιότητες και γνώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Καλύπτει γνωστικά αντικείμενα όπως το δημόσιο και ιδιωτικό management, την ανάλυση πολιτικής, την οικονομία, τα δημόσια οικονομικά, τις μεθόδους κοινωνικής έρευνας / στατιστικής ανάλυσης, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό & προγραμματισμό, την αξιολόγηση προγραμμάτων και τη μέτρηση επιδόσεων, και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Σκοπός της τετραετούς φοίτησης είναι η εκπαίδευση αποτελεσματικών διοικητικών στελεχών με προσωπικότητα, ήθος και σεβασμό στους θεσμούς και τις αξίες, που να μπορούν να στελεχώσουν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της χώρας και να προσφέρουν στην κοινωνία της.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους:

 • Κατανοούν το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον εντός του οποίου η Περιφερειακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δραστηριοποιούνται, τόσο στην τρέχουσα  συγκυρία όσο και στη δυναμική της εξέλιξής τους.
 • Αντιλαμβάνονται τους ειδικότερους ρόλους που καλείται να διαδραματίσει η Αυτοδιοίκηση στο πολιτικό-διοικητικό σύστημα της χώρας, σε σχέση με την κεντρική εξουσία, τις τοπικές κοινωνίες και το σύστημα αντιπροσώπευσης.
 • Γνωρίζουν σε βάθος το ευρωπαϊκό, πολιτικό, θεσμικό και επιχειρησιακό περιβάλλον το οποίο συνιστά δεσμευτικό πλαίσιο για την κρατική και αυτοδιοικητική δράση.
 • Είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοιες, τις μεθόδους και τον τρόπο σκέψης της νομικής επιστήμης που προσφέρει κρίσιμα εργαλεία για την διοικητική δράση.
 • Έχουν ειδικότερη γνώση του  δημοσίου δικαίου που διέπει άμεσα τις δραστηριότητες της περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Γνωρίζουν σε βάθος τις αρχές της διοικητικής επιστήμης και τον τρόπο εφαρμογής τους σε θέματα οργάνωσης, προγραμματισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων οργανώσεων.
 • Έχουν ειδικές γνώσεις για τις κοινωνικές, χωρικές και πολιτισμικές διαστάσεις της δημόσιας δράσης.
 • Γνωρίζουν σε βάθος την αναπτυξιακή διαδικασία, τις μεθόδους και τα εργαλεία της, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • Έχουν ουσιαστική γνώση της μεθοδολογίας  άσκησης δημόσιας πολιτικής και γνωρίζουν το πώς η μεθοδολογία αυτή πρέπει να εφαρμόζεται για την αποτελεσματική άσκηση της δημόσιας δράσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • Διαθέτουν ολοκληρωμένη γνώση των αρμοδιοτήτων της περιφερειακής και τοπικής Αυτοδιοίκησης, του τρόπου άσκησής τους, των μορφών συγκρότησης των αυτοδιοικητικών δομών και των  λειτουργιών τους όπως αυτές εφαρμόζονται στην πράξη.
 • Είναι εξοικειωμένοι με την μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και ανάλυσης.
 • Είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες και τις μεθόδους της ποσοτικής ανάλυσης και διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες για την αξιοποίηση των μεθοδολογιών αυτών στην υποστήριξη της λήψης των αποφάσεων και στην διασφάλιση της μετρησιμότητας της διοικητικής δράσης.
 • Διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την χρήση, την προσαρμογή και τη συμβολή, από την οπτική του τελικού χρήστη, στον σχεδιασμό σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των αυτοδιοικητικών δραστηριοτήτων.
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα σύγχρονα εργαλεία του δημοσίου μάνατζμεντ για τον ορθολογικό ανασχεδιασμό των διαδικασιών και των δομών, για τον στρατηγικό  και επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της διοικητικής δράσης, την υποκίνηση του προσωπικού σε δημόσιο και αυτοδιοικητικό περιβάλλον και την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος αλλά και των οικονομικών διαστάσεων της  ίδιας της αυτοδιοικητικής δράσης.
 • Γνωρίζουν καλά τις λειτουργίες λογιστικής, δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης των πόρων της αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών διαχείρισης των  ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων.
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με επάρκεια και να εργαστούν σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Βασικός στόχος της κατεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η προετοιμασία πτυχιούχων για τη στελέχωση των φορέων αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους με ειδικευμένα στελέχη τα οποία θα έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσδοκά να δώσει εξειδικευμένες γνώσεις και προσόντα σε όσους στοχεύουν να απασχοληθούν σε:

 • κυβερνητικές υπηρεσίες
 • μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • διοίκηση και διαχείριση πόλεων/ΟΤΑ
 • διεθνείς οργανισμούς
 • στο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, τα δημόσια οικονομικά και τις δημόσιες σχέσεις
 • ως σύμβουλοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • στο χωροταξικό και περιφερειακό σχεδιασμό

Ένα ακόμα βήμα προς την σύνδεση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με την αγορά εργασίας είναι η συνεργασία του με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΠΕ) και την ΚΕΔΕ ώστε να προετοιμαστεί ένα καλό πρόγραμμα κατάρτισης των αιρετών της Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Με τον τρόπο αυτό το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος θα έλθει σε επαφή με τους αιρετούς όλης της χώρας, θα προβάλει το τμήμα και θα χτίσει γέφυρες για να δημιουργηθούν σε όλες τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τις επιχειρήσεις των φορέων αυτών θέσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του τμήματός, αλλά και μόνιμες θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα η κατεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης σκοπό έχει να εκπαιδεύει και να καταρτίζει εξειδικευμένα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν θέματα που αφορούν ιδιαίτερα:

 • στη διοίκηση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των υποθέσεων των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, των επιχειρήσεων που ιδρύονται από τη τοπική αυτοδιοίκηση (Δημοτικών, περιφερειακών, Αναπτυξιακών) και της τοπικής κοινωνίας,
 • στην αξιολόγηση, σχεδιασμό και χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων των οργανισμών αυτών, που στοχεύουν στην αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών,
 • στη διοίκηση όλων των οργανωμένων σχημάτων που εμπλέκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και
 • τον σχεδιασμό της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, που υλοποιείται μέσα από τους φορείς αυτούς.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται, αυτοδύναμα, ή σε  συνεργασία με άλλους επιστήμονες, σε ζητήματα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης της δημόσιας διοίκησης, όπως τη μελέτη, την έρευνα, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της σύγχρονης αναπτυξιακής πρακτικής και διοικητικής τεχνολογίας κυρίως σε θέματα Περιφερειακής και Τοπικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τη δυνατότητα να:

 • ασκούν καθήκοντα διοίκησης, προγραμματισμού και οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • ασκούν δραστηριότητες σχεδιασμού προγραμματισμού και υλοποίησης της τοπικής ανάπτυξης.
 • διοικούν και να εποπτεύουν το προσωπικό των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των εξαρτώμενων από αυτούς οργανισμών, αλλά και των δράσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων στις τοπικές κοινωνίες.
 • συμμετέχουν στην κατάρτιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, του προϋπολογισμού των μονάδων των φορέων της Αυτοδιοίκησης και στο σχεδιασμό και υλοποίηση  δραστηριοτήτων αναπτυξιακής πρακτικής.
 • συμμετέχουν ενεργά και καταλυτικά στον προγραμματισμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων των μονάδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το σχεδιασμό & υλοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
 • συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής των μονάδων της Αυτοδιοίκησης, αλλά και στη διάδοση έγκυρης πληροφορίας, μέσα από τα Κέντρα  Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τα γραφεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κτλ
 • παρέχουν συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου της Αυτοδιοίκησης και της αναπτυξιακής πρακτικής, ως Σύμβουλοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Website