Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Αθηνών (έχει καταργηθεί)

TEI Athinon - Oikonomologos.gr - logoΗ Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργεί στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Αθήνας και παρέχει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ.

Αποστολή Τμήματος

Στόχος είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για τη στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς.

Το Τμήμα, αξιοποιώντας την εμπειρία αντίστοιχων ελληνικών και διεθνών τμημάτων, αλλά και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών στα αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, το οποίο εκσυγχρονίζεται συνεχώς με τη χρήση διεθνών πρακτικών αξιολόγησης του σκοπού του και του περιεχομένου του.

Συνδυάζει θεωρητικές και κυρίως εφαρμοσμένες γνώσεις της Διοικητικής και Οικονομικής Επιστήμης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες λειτουργίας και προγραμματισμού τόσο των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων, όσο και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Γενικά η εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή να:

 • δημιουργεί στελέχη εφαρμογής υψηλής ποιοτικής στάθμης στην επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, που να είναι ανταγωνιστικά στην αγορά εργασία
 • παρέχει στους πτυχιούχους του τις απαραίτητες επιστημονικές και εφαρμοσμένες γνώσεις που να εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για σταδιοδρομία σε κάθε μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τοπικού , εθνικού ή πολυεθνικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται μέσα στο ελληνικό κοινωνικό-οικονομικό σύστημα.
 • παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής που καλύπτουν όχι μόνο τις λειτουργίες των μονάδων (Προσωπικού, Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Παραγωγής, Μάρκετινγκ) αλλά και το περιβάλλον των μονάδων και τις διάφορες τεχνικές επίλυσης επιχειρησιακών προβλημάτων.
 • διοργανώνει και να λειτουργεί, ατομικά ή από κοινού με άλλα ιδρύματα, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
 • προσαρμόζει την εκπαιδευτική του δραστηριότητα στις γοργά εξελισσόμενες και εναλλασσόμενες ανάγκες των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων.
 • παρέχει στους φοιτητές όχι μόνο γενικότερες γνώσεις αλλά και εξειδικευμένες, τις οποίες απαιτείται να κατέχουν τα σύγχρονα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα στο χώρο της ενιαίας Ευρώπης.
 • προετοιμάζει πτυχιούχους, ικανούς να αναγνωρίζουν, να προσδιορίζουν και να επιλύουν προβλήματα αλλά και ταυτόχρονα να αντιλαμβάνονται το ρόλο των επιχειρήσεων και των οργανισμών μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό σύστημα.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκηση Επιχειρήσεων διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι, ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Συγκεκριμένα ο πτυχιούχος της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και διοικητικές πρακτικές στην οργάνωση και διοίκησης των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τόσο στο λειτουργικό τους επίπεδο όσο και στο στρατηγικό.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην ίδρυση και αρχική λειτουργία των επιχειρήσεων.
 • Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την οικονομία των επιχειρήσεων.
 • Ασχολείται με την έρευνα και ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης σε όλες τις επιχειρήσεις.
 • Έχει την γνώση για εκπόνηση μελετών του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, που οδηγούν στον στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό και έλεγχό τους, όπως επίσης και στην διαμόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων.
 • Έχει τη γνώση για εκπόνηση μελετών αξιολόγησης επενδύσεων των επιχειρήσεων και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων είτε αφορούν υπαγωγή των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους επενδυτικούς νόμους, είτε αφορούν μόνο την επιχείρηση για τη λήψη επενδυτικών στρατηγικών αποφάσεων.
 • Κατέχει τις ικανότητες συλλογικής και ομαδικής εργασίας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, καθώς επίσης και συνεργασίας με εξωτερικούς παράγοντες, είτε του Δημοσίου Τομέα (Δημόσιες Υπηρεσίες-Φορείς) είτε του Ιδιωτικού (τράπεζες, προμηθευτές, καταναλωτές, ανταγωνιστές, άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών).
Website