Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (έχει καταργηθεί)

TEI Dytikis Elladas - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας δημιουργήθηκε το 2013, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των τεσσάρων τμημάτων του ΤΕΙ Πάτρας, με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος να περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα των συγχωνευόμενων τμημάτων σε μια ενιαία δομή, η οποία και αποτελεί πλέον το νέο πρόγραμμα σπουδών του.

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τα προβλήματα που ανακύπτουν στην επαγγελματική τους ζωή και να εφαρμόσουν πρακτικά τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους ανάλογα με το είδος και το περιβάλλον της επιχείρησης. Βασικός στόχος του τμήματος  είναι η δημιουργία επαγγελματικών στελεχών υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά πρότυπα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εφαρμοσμένες ποσοτικές μεθοδολογίες που στοιχειοθετούν τα σύγχρονα εργαλεία του μάνατζμεντ για την ορθολογική λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Για την περαιτέρω εξειδίκευση των φοιτητών, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει μετά το δεύτερο έτος την δομή τριών κατευθύνσεων:

  • Κατεύθυνση Διοίκησης
  • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
  • Κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης

Η κατεύθυνση Διοίκησης αφορά το πλαίσιο των γνώσεων σύγχρονης της Διοικητικής Επιστήμης (Management Science), όπου προσδιορίζεται η ανάπτυξη μεθόδων σχεδιασμού, οργάνωσης, καθοδήγησης, ελέγχου διαδικασιών και οικονομικής διαχείρισης πόρων με σκοπό την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Συνεπώς, συντελεί στη δημιουργία επιστημονικού υπόβαθρου και τεχνικών γνώσεων ικανών να θεμελιώσουν έννοιες αποδοτικότερης, αποτελεσματικότερης και ποιοτικής λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η κατεύθυνση Μάρκετινγκ όπου γίνεται ανάπτυξη σύγχρονων εννοιών και αντιλήψεων της αγοράς σχετικά με ζητήματα προσφοράς, παραγωγής, κόστους, διανομής και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών. Η ενότητα περιλαμβάνει όλες τις θεωρητικές αντιλήψεις που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με το σύγχρονο – παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο αγορών και τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τις τεχνικές της λογιστικής.

Η κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης βασίζεται στην εξαιρετική απόδοση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην ολοκλήρωση με τις νέες επιχειρηματικές έννοιες και δεδομένα. Στην κατεύθυνση αυτή μελετώνται οι προσεγγίσεις με βάση τις οποίες τα συστήματα αυτά τείνουν να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την αποτελεσματική υποστήριξη, διαχείριση και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Οι παραπάνω κατευθύνσεις συνδέονται μέσω μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής πλατφόρμας εφαρμοσμένων ποσοτικών μεθόδων και μεθοδολογιών που επικεντρώνονται στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και στη δημιουργία ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων – δράσεων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Γενικότερα, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διαθέτοντας:

  • Αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια με επαρκή εξοπλισμό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικό, στο πλέον ήσυχο και όμορφο σημείο των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος στην Πάτρα,
  • Πρωτοποριακές πρακτικές εκπαίδευσης, όπως η ηλεκτρονική εκπαίδευση, η εκτεταμένη χρήση πραγματικών μελετών περιπτώσεων, η ανάληψη παρουσιάσεων εργασιών από φοιτητές και η πρόσκληση στελεχών επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών εκτός Τμήματος για διαλέξεις,
  • Σύνδεση με την αγορά εργασίας, μέσω του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης καθώς και με την πρόσκληση αποφοίτων του τμήματος που έχουν είτε αποκτήσει εργασιακή εμπειρία (ως αυτόνομοι επιχειρηματίες, ή ως στελέχη), είτε έχουν συνεχίσει σε μεταπτυχιακό επίπεδο τις σπουδές τους,
  • Συνεργασίες και μορφωτικές ανταλλαγές με διεθνή εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, μέσα από τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να σπουδάσουν ή να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε χώρες του εξωτερικού,
  • Συμμετοχή πολλών μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του τμήματος σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα αριστείας,
  • Επιστημονική δραστηριότητα πολλών μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του Τμήματος, μέσω της δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, και με την υποστήριξη εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια
  • Δραστήρια και πολυάριθμη φοιτητική κοινότητα

είναι σίγουρο ότι προσφέρει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα να αποτελέσουν υψηλών προδιαγραφών ανθρώπινο δυναμικό επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς θα καλύπτουν το απαιτούμενο υπόβαθρο θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και τη βασική πρακτική εμπειρία που απαιτείται προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις επιστημονικές και επαγγελματικές ευθύνες που προκύπτουν στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Website