Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά) (έχει καταργηθεί)

TEI Dytikis Makedonias - Prosopsi - Oikonomologos

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εργασιών μαθήματος, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, βιομηχανίες, εμπορικές εκθέσεις (διεθνείς και εθνικές), εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια. Έμφαση δίνεται στις περιπτωσιολογικές μελέτες και στη συλλογική εργασία, ενώ στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων.

Το όγδοο και τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Πιο αναλυτικά, στα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα Γενικής Υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα, ενώ ακολουθούν τα μαθήματα Ειδικής Υποδομής, τα οποία αποτελούν τη βάση της επιστήμης της Οικονομίας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα Ειδικότητας της κατεύθυνσης που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.

Τα μαθήματα κορμού έχουν σχεδιαστεί για να δώσουν τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον φοιτητή, έτσι ώστε όταν προχωρήσει στην επιλογή κατεύθυνσης να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μαθημάτων αυτών και ένα έχει τα εφόδια που θα τον βοηθήσουν να αποκτήσει το μέγιστο σύνολο των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθημάτων ειδικότητας.

Μορφές Διδασκαλίας

Ανάλογα με το μάθημα η διδασκαλία περιλαμβάνει μόνο θεωρητικές ώρες ή συνδυασμό θεωρητικών ωρών με εργαστηριακές ώρες.

Έτσι τα μαθήματα διακρίνονται σε:

Θεωρητικά μαθήματα

Τα θεωρητικά μαθήματα εκτός από τις παραδόσεις του θεωρητικού μέρους συχνά περιλαμβάνουν και ασκήσεις πράξεις.

Οι ασκήσεις πράξεις διεξάγονται σε αίθουσες διδασκαλίας ή σε εργαστήριο Η/Υ και σκοπό έχουν την εμπέδωση της θεωρίας με την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων και τη συζήτηση μελετών περιπτώσεων.

Εργαστηριακά μαθήματα

Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος ή μέρους μικτού μαθήματος απαιτείται συμμετοχή στο 80% των εργαστηριακών ωρών του εξαμήνου.

Έπειτα από απόφαση του τομέα μαθημάτων ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού μέρους του μικτού μαθήματος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των ασκήσεων ή τους βαθμούς της ενδιάμεσης αξιολόγησης ή την τελική εξέταση σε όλη την ύλη του εργαστηρίου.

 Μικτά μαθήματα

Μικτά ονομάζονται τα μαθήματα που περιλαμβάνουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος . Στα μικτά μαθήματα βαθμολογείται χωριστά το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

Αν ο φοιτητής περάσει το θεωρητικό μέρος και αποτύχει στο εργαστηριακό μέρος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει εκ νέου το εργαστήριο και να εξεταστεί επιτυχώς σε αυτό.

 Πτυχιακή Εργασία

Ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει την πτυχιακή εργασία του και να την παρουσιάσει στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου στο οποίο την ξεκίνησε.

Ο φοιτητής στη συνέχεια συνεργάζεται στενά με τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό ο οποίος παρακολουθεί συνεχώς την πορεία της εργασίας και συμβουλεύει τον φοιτητή. Επίσης ο επιβλέπων ορίζει στον φοιτητή πότε πρέπει να του παραδώσει την εργασία ώστε να έχει τον χρόνο να την αξιολογήσει εγκαίρως. Ο επιβλέπων καθορίζει τι θα περιλαμβάνει η εργασία, πως θα είναι γραμμένη, τι πρέπει να περιέχει ώστε να είναι επιτυχής, κάθε πότε ο φοιτητής θα ενημερώνει τον επιβλέποντα για την πορεία της εργασίας, κλπ.

Όταν ο επιβλέπων εκπαιδευτικός εγκρίνει το αίτημα του φοιτητή για παρουσίαση της πτυχιακής του, βρίσκει άλλους 2 εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν την 3μελή επιτροπή εξέτασης της πτυχιακής εργασίας.

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών είναι υποχρεωτικά ανοιχτές για παρακολούθηση στο κοινό, δηλαδή ο καθένας μπορεί να παρακολουθήσει.

Πρακτική Άσκηση

Προϋπόθεση για να μπορέσει ένας φοιτητής να ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση είναι να είναι στο 7ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο, να έχει περάσει τουλάχιστον 25 υποχρεωτικά μαθήματα και να έχει περάσει και τουλάχιστον 7 μαθήματα ειδικότητας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Αρχές Πληροφορικής
Μαθηματικά
Λογιστική Ι
Στατιστική Ι
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στο Δίκαιο

2ο Εξάμηνο

Συστήματα Αυτοματισμού γραφείου
Μικροοικονομική
Στατιστική ΙΙ
Οικονομικά Μαθηματικά
Στατιστική ΙΙ
Αρχές Μάρκετινγκ

3ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Μακροοικονομική
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Κοινωνιολογία
Αγγλική Ορολογία Ι

4ο Εξάμηνο

Προγραμματισμός Η/Υ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ηγεσία
Διοίκηση Έργων
Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

5ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Διοικητική Λογιστική
Διοίκηση Λειτουργιών
Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Σύγχρονη Οικονομία Βαλκανικών και Παραευξείνιων Χωρών
Αγγλική Ορολογία ΙΙ
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης

6ο Εξάμηνο

Εταιρική Διακυβέρνηση
Οικονομετρία
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί και Πολιτικές Σύγκλισης
Επιχειρηματικά Αγγλικά

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

7ο Εξάμηνο

Εσωτερικός Έλεγχος και Ελεγκτική
Στρατηγική Επιχειρήσεων
Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί
Μεθοδολογία Έρευνας
Αξιολόγηση Επενδύσεων και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Σύγχρονη Ελληνική Οικονομία
Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης

Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

5ο Εξάμηνο

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
Βάσεις Δεδομένων Ι
Τεχνολογίες Πολυμέσων
Τεχνολογία Λογισμικού

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Ψηφιακά Συστήματα
Συστήματα Διεκπεραίωσης Συναλλαγών
Αγγλικά ΙΙ
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης

6ο Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα Απομακρυσμένης Εποπτείας και Μετρήσεων
Ασφάλεια και Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
Οπτικός Προγραμματισμός
Λειτουργικά Συστήματα

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Αρχιτεκτονική Η/Υ
Δομές Δεδομένων και Οργάνωση Αρχείων
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
Αγγλικά για Τεχνολογία Πληροφορικής
Ψηφιακό χάσμα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης

7ο Εξάμηνο

Σεμινάριο Τελειόφοιτων
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή και Ευχρηστία
Ψηφιακές Επικοινωνίες
Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Τεχνητή Νοημοσύνη
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Μάθημα άλλης κατεύθυνσης

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση