Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων) – ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις που απαιτεί το σύγχρονο περιβάλλον τόσο για την εξεύρεση και διασφάλιση θέσεων εργασίας από τους πτυχιούχους του αλλά και για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο για περαιτέρω εξειδίκευση.

Το Τμήμα έχει σκοπό να εφαρμόσει διαδικασίες ελέγχου και τεκμηρίωσης της ανταπόκρισης του προγράμματος σπουδών στους στόχους του τμήματος, καθώς και στις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας, οι οποίες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται με την πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών.

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων αποφοίτων καθώς εκτιμάται πως η ίδρυση ενός Συλλόγου Αποφοίτων (alumni) του νέου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων θα αποτελούσε πολύτιμο εργαλείο για τη διερεύνηση της ανταπόκρισης του προγράμματος σπουδών. Μέσω του Συλλόγου Αποφοίτων (Alumni) είναι εφικτό να επιχειρηθεί να διαμορφωθεί μηχανισμός διερεύνησης της επάρκειας των γνώσεων που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών στην επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του Τμήματος και επομένως η αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών, η οποία θα βασιστεί σε ερωτηματολόγιο των αποφοίτων του.
  • Διαδικασία παρακολούθησης της αγοράς εργασίας και των προσόντων που απαιτείται να επικαιροποιηθούν, μέσω συναντήσεων με σχετικούς φορείς που εμπλέκονται είτε άμεσα, είτε έμμεσα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πληροφορική Ι
Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική
Διοικητική Λογιστική
Αρχές Μάρκετινγκ
Πληροφορική ΙΙ
Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Οικονομικά Μαθηματικά

3ο Εξάμηνο

Οικονομική της Διοίκησης
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Δίκαιο Επιχειρήσεων I

4ο Εξάμηνο

Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Διοίκηση Παραγωγής
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

5ο Εξάμηνο

Επιχειρησιακή Έρευνα
Φορολογική Λογιστική
Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Δίκαιο Επιχειρήσεων II
Θεσμοί και Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης

6ο Εξάμηνο

Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Επιχειρησιακή Ορολογία στην Αγγλική Γλώσσα

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
Χρονοσειρές και Προβλέψεις

7ο Εξάμηνο

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου
Μεθοδολογία Έρευνας – Ανάλυση Δεδομένων

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Επιχειρησιακή Αλληλογραφία και Επικοινωνία στην Αγγλική Γλώσσα
Βιωσιμότητα και Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

5ο Εξάμηνο

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
Βάσεις Δεδομένων
Δομές Δεδομένων
Ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων
Επιχειρησιακή Διαδικτύωση

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Τεχνολογία Λογισμικού
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

6ο Εξάμηνο

Λειτουργικά Συστήματα
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Ασφάλεια
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
Τεχνητή Νοημοσύνη στις Επιχειρήσεις
Επιχειρησιακή Ορολογία στην Αγγλική Γλώσσα

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
Χρονοσειρές και Προβλέψεις

7ο Εξάμηνο

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Τεχνολογίες Διαδικτύου και Προγραμματισμός στον Ιστό
Κατανεμημένα Συστήματα
Μεθοδολογία Έρευνας – Ανάλυση Δεδομένων

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Υπολογισμός Νέφους

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Επιχειρηματική Ευφυΐα & Εξόρυξη Γνώσης