Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Κρήτης (Άγιος Νικόλαος) (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης δίνει ισχυρές βάσεις από χρηματοοικονομικά και διοίκηση μέχρι πληροφορική και ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, γνώσεις που επιτρέπουν στους φοιτητές να κατανοούν τις διεθνείς αγορές.

Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, για την λήψη του πτυχίου τους υποχρεούνται να διενεργήσουν πτυχιακή εργασία κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους καθώς αυτή αποτελεί σημαντικό τμήμα  της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι προϋποθέσεις για να έχει δικαίωμα ένας φοιτητής να ξεκινήσει την πτυχιακή του εργασία είναι:

  • να είναι 7ο και πάνω εξάμηνο
  • να έχει περάσει τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων, δηλαδή 28 από τα 42 μαθήματα
  • να έχει περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα ειδικότητας

Λήψη Πτυχίου

Για να αποφοιτήσει ένας φοιτητής πρέπει να έχει:

  • περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών
  • συμπληρώσει τουλάχιστον 210 διδακτικές μονάδες από υποχρεωτικά, επιλογής υποχρεωτικά ή/και επιλογής
  • περατώσει επιτυχώς την πτυχιακή του εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 20 διδακτικές μονάδες
  • ολοκληρώσει την πρακτική του άσκηση

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Αρχές Λογιστικής
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μικροοικονομική
Μαθηματικά Επιχειρήσεων
Επιχειρησιακή Επικοινωνία
Εισαγωγή στην Πληροφορική

2ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Λογιστική
Εισαγωγή στη Στατιστική
Αρχές Μάρκετινγκ
Πληροφοριακά Συστήματα στην Διοίκηση
Αρχές Προγραμματισμού
Μακροοικονομική

3ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Εφαρμοσμένη Στατιστική
Επιχειρησιακή Έρευνα
Δομές Δεδομένων
Διοικητική Λογιστική
Βάσεις Δεδομένων

4ο Εξάμηνο

Επιχειρησιακή Διαδικτύωση
Χρηματοπιστωτικό Σύστημα & Αγορές
Αγγλική ορολογία
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεθνή Οικονομικά
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

5ο Εξάμηνο

Μη γραμμική Βελτιστοποίηση
Λειτουργικά Συστήματα
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
Σχεδιασμός Διαδικτυακών Τόπων
Τεχνητή Νοημοσύνη στις Επιχειρήσεις

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διοίκηση Παραγωγής
Γραφιστικός Σχεδιασμός

6ο Εξάμηνο

Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
Διαχείριση και Επεξεργασία μεγάλου όγκου Δεδομένων
Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Προγραμματισμός Διαδικτύου

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Ασφάλεια
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Διαχείριση Έργων

7ο Εξάμηνο

Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Προσομοίωση βιομηχανικής Παραγωγής και Επιχειρήσεων
Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Χρονοσειρές και Προβλέψεις

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Επιχειρηματική Ευφυΐα & Εξόρυξη Γνώσης
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

5ο Εξάμηνο

Στρατηγική Διοίκηση & Διαχείριση Απόδοσης
Τεχνητή Νοημοσύνη στις Επιχειρήσεις
Διοίκηση Παραγωγής
Διεθνής Επιχειρηματικότητα
Μη γραμμική Βελτιστοποίηση

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Δημόσιες Σχέσεις – Επικοινωνία

6ο Εξάμηνο

Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Διαχείριση Έργων
Διοίκηση Υπηρεσιών
Εξαγορές συγχωνεύσεις & Διαπολιτισμική Διοίκηση
Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Ασφάλεια
Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων

7ο Εξάμηνο

Προσομοίωση Βιομηχανικής Παραγωγής και Επιχειρήσεων
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ
Σεμινάριο τελειοφοίτων
Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Επιχειρηματική Ευφυΐα & Εξόρυξη Γνώσης
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

5ο Εξάμηνο

Συμπεριφορά Καταναλωτή
Διεθνής Επιχειρηματικότητα
Γραφιστικός Σχεδιασμός
Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών
Σχεδιασμός Διαδικτυακών Τόπων

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Δημόσιες Σχέσεις – Επικοινωνία
Διεθνές Μάρκετινγκ

6ο Εξάμηνο

Εφαρμογές Πολυμέσων στο Μάρκετινγκ
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
Νέες Τεχνολογίες & Μάρκετινγκ
Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου στη Διαφήμιση
Προγραμματισμός Διαδικτύου

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Ασφάλεια
Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

7ο Εξάμηνο

Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο
Διαφημιστική Εκστρατεία

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Τρισδιάστατος Γραφιστικός Σχεδιασμός
Επιχειρηματική Ευφυΐα & Εξόρυξη Γνώσης
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση