Διοίκησης Τουρισμού – Πανεπιστήμιο Πατρών (1283)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Ο σκοπός του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων συνίσταται στο να παρέχει οργανωμένες προπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση του τουρισμού και των τουριστικών επιχειρήσεων σε μίκρο και μάκρο ανάλυση, μέσα από μια διεπιστημονική εκπαίδευση συνδυάζοντας την θεωρία με την πρακτική και τη διδασκαλία με την έρευνα.

Συγκεκριμένα, οι δυο βασικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών τουριστικής βιομηχανίας με εξειδικευμένο προφίλ επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων στην διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και η εκπαίδευση στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς επίσης συμβούλων αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων σε θέματα σχεδιασμού, τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης

Επίσης, το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει τα κατάλληλα εφόδια έτσι ώστε οι απόφοιτοι του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων να προχωρούν στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αν το επιθυμούν.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στον Τουρισμό & Τουριστική Γεωγραφία
Μικροοικονομία
Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών
Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομία
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Τουριστικό Μάρκετινγκ
Στατιστική Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στο Δίκαιο

3ο Εξάμηνο

Διοικητική Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Τουριστική Οικονομική
Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας
Βάσεις Δεδομένω

4ο Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα για Τουριστικές Επιχειρήσεις
Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Πρακτορείων
Στρατηγικές και Πολιτικές Τουριστικής Ανάπτυξης
Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισμού
Τουριστική Νομοθεσία

5ο Εξάμηνο

Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τουρισμό
Διοίκηση Αερομεταφορών
Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
Βασικά Αγγλικά για τον Τουριστικό κλάδο

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό
Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων και Τροφοδοσίας
Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

6ο Εξάμηνο

Σχεδιασμός και Διαχείρισης Τουριστικών Προορισμών
Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
Μέθοδοι Πρόβλεψης στον Τουρισμό
Προχωρημένα Αγγλικά για τον Τουριστικό κλάδο

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Πολιτισμική Κληρονομιά και Τουρισμός
e-επιχειρείν στον Τουρισμό
Πρακτική
Ελληνική Οικονομία
Τουριστική Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικός Τουρισμός

7ο Εξάμηνο

Διοίκηση Κρίσεων στον Τουριστικό Κλάδο
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για Επιχειρήσεις Τουρισμού
Εσωτερικός Έλεγχος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Τουρισμός και Χωροταξικός Σχεδιασμός
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Τεχνολογία στον Τουριστικό Τομέα
Αγγλικά για Επιχειρήσεις
Οικονομική των Επιχειρήσεων

8ο Εξάμηνο

Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Προβολή Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τουρισμός και Περιβάλλον – Βιώσιμος Τουρισμός

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω ή πτυχιακή εργασία)
Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
Επιχειρησιακή Έρευνα
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Νέες Τεχνολογίες σε Ευφυή Συστήματα Τουρισμού
Πτυχιακή εργασία
Λήψη Αποφάσεων και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός σε Τουριστικές Επιχειρήσεις