Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1545)

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί από το 2019, ενταγμένο στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και είναι ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα του Πανεπιστημίου από άποψη αριθμού φοιτητών. Μπορεί να θεωρηθεί μετεξέλιξη του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το οποίο έχει πλέον καταργηθεί.

Το Τμήμα μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και συζητήσεων προσπαθεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα σύγχρονα θέματα της οικονομίας και της χρηματοοικονομικής, επιδιώκοντας να δώσει έτσι τα χαρακτηριστικά μιας γενικής παιδείας.

Το πρόγραμμα του Τμήματος παρέχει ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων στη Λογιστική και την Χρηματοοικονομική και περιλαμβάνει ένα ικανοποιητικό βαθμό υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν μαθημάτων ώστε ταυτόχρονα να είναι αρκετά ευέλικτο για να επιδέχεται βελτιώσεις και αναθεωρήσεις.

Αποστολή Τμήματος

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των πανεπιστημίων του εξωτερικού και αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας.

Σκοπός του Τμήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές:

 • Γνώση για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στον επιστημονικό χώρο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής
 • Εξοικείωση με τα εργαλεία της Πληροφορικής
 • Καλλιέργεια της σφαιρικής γνώσης του χώρου της Eφαρμοσμένης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα
 • Συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις για την επιτυχέστερη σύνδεση και σχέση με την αγορά εργασίας

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στοχεύει στη ουσιαστική και τυπική παροχή των δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων που ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες των λογιστικών, φοροτεχνικών, ελεγκτικών, χρηματοοικονομικών, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τόσο στα εξειδικευμένα ιδρύματα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος θα:

 • έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα γνωστικά πεδία της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής
 • είναι σε θέση να τηρούν λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογία, το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • μπορούν να συντάσσουν και να αναλύουν ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις
 • μπορούν να καταρτίζουν προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών
 • είναι σε θέση να κατανοούν την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης
 • μπορούν να εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και αποτίμησης, καθώς και χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων
 • είναι σε θέση να εκπονούν χρηματοδοτικές αναλύσεις, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα
 • είναι γνώστες των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική και στη Χρηματοοικονομική

Οι παραπάνω εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να ασχολούνται, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδυνάμως ως:

 • στελέχη Λογιστηρίων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικά ή ως μέλη εταιρειών, σε τήρηση βιβλίων Α, Β, Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • ως υπεύθυνοι λογιστές σε λογιστήρια και ως προϊστάμενοι των λογιστηρίων
 • οικονομικοί διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών
 • επιχειρηματίες ή στελέχη σε χρηματιστηριακές εταιρείες
 • καθηγητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
Website