Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Πελοποννήσου (έχει καταργηθεί)

TEI Peloponnisou - Oikonomologos.gr - logoΤο περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, καθώς και τις εφαρμογές της σε οργανισμούς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 1999 και η ίδρυση του καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς εργασίας καθώς οι απόφοιτοι του διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά, είτε ως στελέχη Ελεγκτικών ή Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να στελεχώσουν διάφορα τμήματα της Χρηματοοικονομικής Διεύθυνσης τραπεζών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων, χρηματιστηριακών εταιρειών κ.α. όπως:

 • Λογιστήριο
 • Τμήμα Κοστολόγησης
 • Τμήμα Προϋπολογισμού
 • Τμήμα Ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων
 • Τμήμα Πιστωτικής πολιτικής και ελέγχου
 • Τμήμα Μισθοδοσίας
 • Τμήμα Εσωτερικού ελέγχου

Ειδικότερα ο πτυχιούχος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής:

 • Εφαρμόζει τις αρχές Εσωτερικού Ελέγχου για το σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος εσωτερικού ελέγχου.
 • Συντάσσει Εισηγητική Έκθεση προς τη Διοίκηση για τη βελτίωση ή αναμόρφωση των διαδικασιών λειτουργίας.
 • Εφαρμόζει τις αρχές της Ελεγκτικής για τη διενέργεια ελέγχου σε επιχειρήσεις όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.
 • Συμμετέχει στη σύνταξη του Πιστοποιητικού Ελεγκτή.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους καθώς και τις διοικητικές πρακτικές στην οργάνωση και διοίκηση της ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνολογικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιμολόγηση και πώληση ασφαλιστικών προϊόντων.
 • Διεξάγει έρευνα ασφαλιστικής και χρηματοπιστωτικής αγοράς για την ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών και συναφών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και τον εντοπισμό νέων πελατών.
 • Εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους για την αξιολόγηση των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών με στόχο την αποδοτικότερη τοποθέτηση των χρηματοοικονομικών πόρων τόσο της επιχείρησης όσο και των πελατών της.
 • Εφαρμόζει τις επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους για. τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά το χρηματοοικονομικό κίνδυνο.
 • Συνεργάζεται και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης ή της ομάδας.
 • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ στις Ελεγκτικές και Ασφαλιστικές Εργασίες και γενικότερα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική.
Website