Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1547)

Το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2019 με έδρα τα Γρεβενά και εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης, της έρευνας και της κάλυψης των επαγγελματικών αναγκών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, αλλά και η ανάπτυξη ικανών στελεχών για τη στελέχωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στόχος του τμήματος είναι η άρτια προετοιμασία των φοιτητών σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, η ποσοτική και ποιοτική παραγωγή ερευνητικών εργασιών από τα μέλη του τμήματος, η αύξηση της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα καθώς και η οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών που να οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους:

 • έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση στατιστικών μεθόδων και ασφαλιστικών ζητημάτων, η οποία υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου
 • είναι σε θέση να ερμηνεύουν και να αναλύουν τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων στο μακροοικονομικό και μικροοικονομικό περιβάλλον και να συντάσσουν σχετικές εκθέσεις και μελέτες
 • είναι σε θέση να τηρούν αναλύουν και να εκτιμούν οικονομικούς κινδύνους
 • μπορούν να εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους τιμολόγησης ασφαλίστρων
 • μπορούν να εφαρμόσουν στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους με στόχο την αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία
 • έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις στην επεξεργασία στατιστικών δεδομένων
 • είναι σε θέση να εκπονούν στατιστικές αναλύσεις, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν στατιστικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα
 • έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες και εξειδικευμένες γνώσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δημοσκοπικών, ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
 • είναι γνώστες των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Στατιστική Επιστήμη

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το Τμήμα έχει δύο κατευθύνσεις, Στατιστικής και Ασφαλιστικής, οι οποίες αποδεικνύονται ιδιαιτέρως χρήσιμες στη σημερινή εποχή καθώς παρέχουν περισσότερες δυνατότητες για επαγγελματική απορρόφηση.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους και έχοντας πλέον το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και της Ασφαλιστικής Επιστήμης μπορούν να:

 • εργαστούν ως στατιστικοί σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών (δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα κ.λ.π.)
 • εργαστούν ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 • απασχοληθούν σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, στη Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς με αντικείμενο τη Στατιστική
 • διδάξουν στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση
 • εργαστούν σε ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονομικοί σύμβουλοι κτλ.
 • εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και αποτίμησης, όπως και χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων
 • εκπονούν χρηματοδοτικές αναλύσεις, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα

Επιπλέον, μπορούν να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο και ως εκ τούτου να ακολουθήσουν όλα τα οικονομολογικά επαγγέλματα, ακόμη και του Λογιστή.

Website