Στέλεχος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Administration Executive)

Στέλεχος Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τη διοίκηση και την οργάνωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα μιας σύγχρονης οικονομίας (βιομηχανία, μεταποίηση, παροχή υπηρεσιών). Στα καθήκοντα του συμπεριλαμβάνεται ο εντοπισμός και η επίλυση μέσω των σωστών διαδικασιών, βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προβλημάτων της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης καθώς και η μελέτη, εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σωστή της λειτουργία (οργάνωση παραγωγής, αξιοποίηση προσωπικού κτλ).

Επίσης, σχεδιάζει τις στρατηγικές και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά της κατά το μέγιστο δυνατό.

To Στέλεχος Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων oφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις της οικονομίας σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να ανακαλύπτει ευκαιρίες για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να αντιμετωπίζει καλύτερα τις νέες ανάγκες που προέκυψαν με την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών και την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά

Τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Αθηνών

Τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Κρήτης

Τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του IST College

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθηνών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Άγιος Νικόλαος)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς