Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου (International Trade Executive)

Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, τους όρους διεξαγωγής τους και την αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων εισαγωγικού / εξαγωγικού προσανατολισμού.

Τα στελέχη που εργάζονται στον τομέα του διεθνούς εμπορίου μπορούν να ασχοληθούν με χρηματιστηριακές δραστηριότητες, στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων διεθνούς μάρκετινγκ και άλλων προωθητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και διοίκησης διεθνών κλαδικών εκθέσεων, καθώς και με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στις εισαγωγές και εξαγωγές, σε επιχειρήσεις, τράπεζες ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.