Στέλεχος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Management Science and Technology Executive)

Στέλεχος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τη διοίκηση και την οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της σύγχρονης οικονομίας (βιομηχανία, μεταποίηση, παροχή υπηρεσιών), συνδυάζοντας την εφαρμογή των αρχών διοίκησης με τα οικονομικά, τις ποσοτικές μεθόδους, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. Εντοπίζει και ασχολείται με την επίλυση των προβλημάτων της επιχείρησης χρησιμοποιώντας το σύγχρονο περιβάλλον των μεθόδων λήψης απόφασης και των τεχνολογικών εφαρμογών και διαμορφώνει το περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν (eBusiness), με βάση το διαδίκτυο.

Συνδυάζοντας τις γνώσεις διοικητικής επιστήμης αλλά και διαχείρισης των σύγχρονων τεχνολογιών, σχεδιάζει στρατηγικές και προτείνει τρόπους και ενέργειες που θα πρέπει να κάνει η σύγχρονη επιχείρηση προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αναδιοργάνωσης των επιχειρησιακών της λειτουργιών σύμφωνα με τις τεχνολογικές αλλαγές, με στόχο να βελτιώσει το δείκτη ανταγωνιστικότητάς της στη διεθνοποιημένη οικονομία της σύγχρονης αγοράς.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της οικονομίας και της τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, το στέλεχος διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας προτείνει τρόπους οργανωτικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων ώστε να επιτύχουν την διεπιχειρησιακή διασύνδεση των δραστηριοτήτων τους, αφού κάθε μια λειτουργία της επιχείρησης (παραγωγή, μάρκετινγκ, πωλήσεις, χρηματοοικονομική, λογιστική, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων) έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες μιας ολόκληρης αλυσίδας ενεργειών.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά