Ασφαλιστικός Σύμβουλος (Insurance Advisor)

Ασφαλιστικός σύμβουλος είναι ο επαγγελματίας που ασχολείται με την παρουσίαση, ανάλυση και πρόταση ασφαλιστικών προγραμμάτων για την προστασία και κάλυψη των πελατών του, των περιουσιών τους και των αυτοκινήτων τους, από διάφορους κινδύνους, π.χ. φωτιά, τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές καταστροφές, κ.λπ., προσωπικά ή τροχαία ατυχήματα, ασθένειες, συντάσσοντας και υπογράφοντας τα σχετικά συμβόλαια, ενώ μπορούν να εξειδικευτούν σε διάφορους τομείς, όπως στην ασφάλιση ζωής, υγείας, κινητής ή ακίνητης περιουσίας και αστικής ευθύνης.

Ειδικότερα, ο ασφαλιστικός σύμβουλος παρουσιάζει και προτείνει στους πελάτες του τα προσφερόμενα ασφαλιστικά προγράμματα της ασφαλιστικής εταιρείας που εκπροσωπεί, προκειμένου να τους πείσει για την αναγκαιότητα της μερικής ή ολικής κάλυψής τους, προσδιορίζει τους όρους τού συμβολαίου και τέλος, φροντίζει για την υπογραφή του συμβολαίου από τον πελάτη και την είσπραξη των χρημάτων για λογαριασμό της εταιρείας του. Μεταξύ των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, συγκαταλέγεται και η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου-πελατολογίου του, η ενημέρωση των πελατών του για τα νέα ασφαλιστικά προγράμματα και η επικοινωνία με εταιρείες τού ασφαλιστικού κλάδου.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να δραστηριοποιηθεί παράλληλα και ως ασφαλιστικός πράκτορας, εργαζόμενος κυρίως ως μεσίτης προώθησης των διαφόρων προγραμμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών ή ως ασφαλιστικός παραγωγός νέων και ελκυστικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να απασχοληθεί ως υπάλληλος σε ασφαλιστικές εταιρείες, ως ασφαλιστικός πράκτορας με δικό του πρακτορείο ασφαλιστικών εργασιών ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, συνεργαζόμενος με ασφαλιστικές εταιρείες και εξυπηρετώντας τους πελάτες σε κάθε θέμα που άπτεται του ασφαλιστικού τους ενδιαφέροντος.

Το ωράριο εργασίας του ασφαλιστικού συμβούλου δεν είναι σταθερό, ούτε υπάρχουν τακτικές ημέρες αργίας και ανάπαυσης, εξαρτώμενο πάντα από τις συγκεκριμένες ώρες, που μπορούν να διαθέσουν οι πελάτες του για συνάντηση. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παραγωγή ασφαλιστήριων συμβολαίων σύμφωνα με τις ανάγκες ή τις ιδιαιτερότητες του πελάτη, ενώ μερικές φορές χρειάζεται να συνεργαστεί και με άλλους ασφαλιστές.

Προσωπικές δεξιότητες

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να είναι υπεύθυνος, ευσυνείδητος, να διαθέτει πειστικότητα και προσόντα ανάλογα με του πωλητή, ευγένεια και ευχάριστη προσωπικότητα, επιμονή και υπομονή, όπως επίσης μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα. Για τη διευκόλυνση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων πρέπει να έχει επίσης, ευχέρεια λόγου, επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες, άνεση στην κοινωνική επαφή, καλή επικοινωνία με τους πελάτες του και διαλλακτικότητα.

Για την πετυχημένη σταδιοδρομία στο επάγγελμα, ο ασφαλιστής οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για τα καινούργια ασφαλιστήρια συμβόλαια και προγράμματα, όχι μόνο της εταιρείας που εκπροσωπεί, αλλά και των ανταγωνιστριών εταιρειών.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς