Εσωτερικός Ελεγκτής (Internal Auditor)

Εσωτερικός Ελεγκτής είναι ο επαγγελματίας που εξασφαλίζει την απαραίτητη διαφάνεια στην οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς, στο πλαίσιο της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και γενικότερα κατά τη διαδικασία διαχείρισης κονδυλίων, αυτές οφείλουν να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των διαχειριστικών τους περιόδων μέσω ισολογισμών και καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης.

Ο εντοπισμός των σφαλμάτων ή ελλείψεων σε μια οικονομική υπηρεσία, όπως είναι το λογιστήριο μιας επιχείρησης, είναι ορθότερο να γίνεται από έναν εξωτερικό παρατηρητή-ελεγκτή καθώς δεν επηρεάζεται από το κλίμα που επικρατεί στην υπηρεσία όπου πραγματοποιεί τον έλεγχο, ενώ μπορεί να κρίνει καλύτερα αν ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης επιφέρει ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος όμως μπορεί να μην περιορίζεται μόνο στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά να περιλαμβάνει και τον τρόπο διοίκησης και οργάνωσης μια επιχειρήσεις και κυρίως την αποτελεσματικότητα των τηρούμενων διαδικασιών λειτουργίας της.

Γενικότερα, ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα η οποία σχεδιάζεται με σκοπό να προσθέτει αξία, διαφάνεια και να βελτιώνει τις λειτουργίες κάθε επιχειρηματικού οργανισμού, ενώ η θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή θεωρείται κομβική σε κάθε φορέα οικονομικής δραστηριότητας.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Οι φορείς οικονομικής δραστηριότητας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, είτε υποχρεούμενοι από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων (π.χ. επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο), είτε επιδιώκοντας να καρπωθούν τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την σύσταση, στελέχωση και δραστηριοποίηση τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (π.χ. τράπεζες και πολυεθνικές επιχειρήσεις), είτε, τέλος, επειδή παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου (π.χ. ελεγκτικές εταιρείες) συχνά αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου.