Διαμεσολαβητής (Ombudsman)

Διαμεσολαβητής είναι ο επαγγελματίας που διαμεσολαβεί μεταξύ ασφαλιστικής εταιρίας και πελάτη για την καλύτερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη του πελάτη. Συνήθως οι διαμεσολαβητές λειτουργούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή η αμοιβή τους είναι ανάλογη των ασφαλιστικών συμβολαίων που συνάπτουν και για να λειτουργήσουν με αυτήν την ιδιότητα χρειάζονται να αποκτήσουν ειδική άδεια Διαμεσολαβητή.

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες διαμεσολαβητών: