Στέλεχος Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring)

Στέλεχος πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factor) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος αναλαμβάνει να παρέχει σε ένα προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών (πωλητή), για το διάστημα που συμφωνείται, έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την παρακολούθηση και είσπραξη μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων του προμηθευτή από συμβάσεις πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε τρίτους ή εκτέλεσης έργων.

Η μορφή αυτή εμπορικής χρηματοδότησης μπορεί να ασκηθεί μόνο από τράπεζες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, και ανώνυμες εταιρίες με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

Με βάση σχετική σύμβαση, ο προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών εκχωρεί στον ειδικό φορέα (factor) απαιτήσεις κατά πελατών του έναντι αμοιβής και ο factor αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον εκχωρητή το σύνολο ή μέρος των παρακάτω κυρίως υπηρεσιών:

  • αξιολόγηση της φερεγγυότητας των οφειλετών
  • κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (συνήθως στις περιπτώσεις εγχώριου factoring χωρίς αναγωγή, δηλαδή χωρίς δικαίωμα της τράπεζας να στραφεί κατά του πρωτοφειλέτη)
  • λογιστική παρακολούθηση και διαχείριση των λογαριασμών των πελατών
  • διαχείριση και είσπραξη εκχωρημένων απαιτήσεων
  • βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω της προεξόφλησης των εκχωρούμενων απαιτήσεων
  • προκαταβολές επί της τιμολογημένης αξίας (στις περιπτώσεις συμβάσεων factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής)

Περισσότερες πληροφορίες για το factoring