Ειδικός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (International and European Economic Studies Specialist)

Ειδικός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών είναι ο επαγγελματίας ο οποίος καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες της χώρας του στο χειρισμό της εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα στον τομέα των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και στις κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις, με στόχο τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα, στηρίζεται στις θεωρίες και τα μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων για τη μελέτη της φύσης και του τρόπου άσκησης της σύγχρονης διπλωματίας και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πολιτειακούς παράγοντες για τη λειτουργική διαχείριση των εξωτερικών οικονομικών υποθέσεων της χώρας. Επίσης, ασχολείται με την εξέταση αποτελεσματικών στρατηγικών για τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος κατά τη διάρκεια των διπλωματικών διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνών συνθηκών αναφορικά με ποικίλα ζητήματα, όπως το διεθνές εμπόριο, οι διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, η δασμολογική και μη δασμολογική προστασία, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές κ.λπ.

Στα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται έννοιες, όπως οι σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, δημοσιονομικά ελλείμματα και δημόσιο χρέος, εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού συστήματος, η αγορά συναλλάγματος και ο καθορισμός της ισοτιμίας, η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, οι κανόνες νομισματικής πολιτικής, οι αιτίες και η φύση των διεθνών κρίσεων, η σύγχρονη διπλωματική πρακτική κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ενασχόλησή του με τη συστηματική μελέτη των διεθνών επενδύσεων και τον προσδιορισμό πιθανών κινδύνων στην ξένη συναλλαγματική αγορά και χρηματαγορά.

Οι απαιτήσεις του επαγγέλματος του τον οδηγούν να ταξιδεύει πολύ συχνά στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, προκειμένου να παρακολουθήσει συνέδρια και σεμινάρια, ώστε να είναι ενημερωμένος για τα ευρωπαϊκά αλλά και διεθνή οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα και να μπορεί έτσι να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Προσωπικές δεξιότητες

Για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του, ο ειδικός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συνδυάζει γνώσεις από τα επιστημονικά πεδία της Οικονομετρίας, της Μακροοικονομικής, της Νομισματικής Πολιτικής, της Χρηματοοικονομικής, της Τραπεζικής Οικονομικής, της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής και του Δικαίου των Διεθνών Συναλλαγών. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων διπλωματικών λύσεων και εφαρμογών σε πολιτικά, οικονομικά και εμπορικά θέματα.

Επίσης, απαιτείται άριστη γνώση της διπλωματικής και οικονομικής ορολογίας, ευστροφία, επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων σε πολύπλοκα διεθνή οικονομικά ζητήματα, μέσα σε διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Οι επαγγελματίες με αντικείμενο τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις, σε εξειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα με αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές ή πολιτικές σχέσεις, σε κέντρα πολιτικής έρευνας, σε επιστημονικά ινστιτούτα, στο διπλωματικό σώμα, σε τράπεζες και σε πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς οργανισμούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Οι προοπτικές απασχόλησης είναι ευνοϊκές λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για ανάπτυξη αποτελεσματικών διπλωματικών στρατηγικών για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στους τομείς της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής, της διπλωματίας και της άμυνας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση με σύγχρονα διεθνή οικονομικά ζητήματα, όπως ο μετασχηματισμός της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας και η αναδυόμενη διεθνής οικονομική τάξη, οι στόχοι και τα προγράμματα εφαρμογής της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής, η οικονομική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων κ.ά.