Στέλεχος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Executive)

Στέλεχος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μελέτη, την καταγραφή και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με το σχεδιασμό, τη διεύθυνση και το συντονισμό των οικονομικών λειτουργιών της επιχείρησης ή του οργανισμού στον οποίο εργάζεται.

Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,

  • τη σύνταξη του οικονομικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, στον οποίο καταγράφονται οι προβλέψεις για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης για το επόμενο έτος,
  • τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού επενδύσεων, ο οποίος αναφέρεται στις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν και αφορούν νέες δραστηριότητες της επιχείρησης ή βελτίωσης όσων υπάρχουν,
  • την πλήρη καταγραφή και την καταχώριση στα λογιστικά βιβλία των οικονομικών μεγεθών και των πράξεων της επιχείρησης,
  • τη διαχείριση των εισπράξεων και των πληρωμών της επιχείρησης,
  • τη διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων της επιχείρησης, τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκτηση εισροών (πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων κ.ά.), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της,
  • την επιλογή των πηγών και των τρόπων χρηματοδότησης της επιχείρησης,
  • τη διαχείριση των οικονομικών κινδύνων κ.ά.

Η συγκέντρωση και η παρακολούθηση αυτών των οικονομικών στοιχείων είναι επιβεβλημένη, γιατί διευκολύνει τα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης να εντοπίζουν τους διαθέσιμους πόρους και να τους αξιοποιούν με τις πλέον αποδοτικές επιλογές, να παρουσιάζουν τη χρηματοοικονομική κατάστασή της στα ενδιαφερόμενα μέρη (μετόχους, πιστωτές, προμηθευτές, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κ.ά.) και να αντιμετωπίζουν τις νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς