Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Panepistimio Kritis - Oikonomologos.gr - logoΗ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει σαν κύριο αντικείμενο τη χάραξη της στρατηγικής του πανεπιστημίου για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, τον έλεγχο των επιμέρους δομών και πολιτικών στον τομέα αυτό, ενώ στις υπηρεσίες της περιλαμβάνεται και η διενέργεια εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα του ιδρύματος σε ότι αφορά τα θέματα σύνδεσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.

Η ΔΑΣΤΑ συντονίζει τις επιμέρους δομές, δηλαδή το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) και φροντίζει την ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ τους για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Η ΔΑΣΤΑ σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν:

  • στη δικτύωση του ιδρύματος με φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, με στόχο την αποτελεσματική προσέγγιση της αγοράς εργασίας, μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τη δημιουργία διαύλων σταθερής συνεργασίας και την ανταλλαγή και ευρεία διάδοση αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών.
  • στην προβολή του έργου της, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του Ιδρύματος, στην προώθηση και στην ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους Δομών.
  • στο συντονισμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεμβάσεων της ΔΑΣΤΑ και των Δομών της.

Γενικότερα, μέσα από τη ΔΑΣΤΑ επιδιώκεται η βελτιστοποίηση της διαχείρισης και του συντονισμού, η μεγιστοποίηση της συνέργειας, η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης και, τελικά, η εξοικονόμηση πόρων για την υλοποίηση των δράσεων σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Website