Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Panepistimio Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΗ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η κύρια πύλη σύνδεσης του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.

Στόχος της είναι να αναπτύσσει τη στρατηγική, το όραμα και τις πολιτικές του ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και τη σταδιοδρομία των φοιτητών του.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) έχει κύριο ρόλο στον συντονισμό του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ), σε μία προσπάθεια εξέλιξης και εξορθολογισμού των δομών του πανεπιστημίου Θεσσαλίας που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών του και τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας.

Πρόκειται για μία δομή που συνενώνει προηγούμενες δομές και δραστηριότητες του ιδρύματος με στόχο την εξέλιξη, βελτίωση και εκσυγχρονισμό τους.

Μέσα από τη ΔΑΣΤΑ επιδιώκεται η βελτιστοποίηση της διαχείρισης και του συντονισμού, η μεγιστοποίηση της συνέργειας, η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης και, τελικά, η εξοικονόμηση πόρων για την υλοποίηση των δράσεων σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Website