Γεωργικό Μουσείο – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Geoponiko Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Γεωργικό Μουσείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε με κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και των άλλων τμημάτων του ιδρύματος.

Το Γεωργικό Μουσείο ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2005 έχοντας στόχο την ανάδειξη της συμβολής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και του αγροτικού κόσμου της χώρας.

Οι ειδικότεροι σκοποί του Γεωργικού Μουσείου είναι:

— Η συλλογή, συντήρηση, μελέτη, αξιοποίηση και έκθεση των τεκμηρίων της ιστορίας όλων των κλάδων της ελληνικής γεωργίας με έμφαση στην εξέλιξη των τομέων της τεχνολογίας, της οικονομικής δομής και διάρθρωσης, των κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής κοινωνίας, καθώς και στην εξέλιξη της γεωπονικής έρευνας και επιστήμης.

— Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους παραπάνω τομείς, καθώς και η κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και των υπολοίπων Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και άλλων ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Μουσείου.

— Η προβολή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, καθώς και η ευαισθητοποίηση και πολύπλευρη ενεργοποίηση των χρηστών με την οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, εκδόσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και συναφών εκδηλώσεων που βοηθούν στη διάδοση και μετάδοση της ακαδημαϊκά καλλιεργούμενης γνώσης, τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.

— Η συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, μουσεία, ιδρύματα, φορείς έρευνας και εκπαίδευσης και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

Στο Γεωργικό Μουσείο φιλοξενούνται τρεις συλλογές:

Η Συλλογή Επιστημονικών Οργάνων και Εργαστηριακού Εξοπλισμού, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 1000 αντικείμενα, τα οποία αποτελούν σημαντικά τεκμήρια για την ιστορία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την ίδρυσή του έως σήμερα, εντάσσοντας έτσι την ιστορία του Ιδρύματος στην ευρύτερη ιστορία της ανώτατης εκπαίδευσης, στην ιστορία των επιστημονικών οργάνων και στην ιστορία της επιστημονικής έρευνας στα πανεπιστημιακά εργαστήρια.

Η Συλλογή των Γεωργικών Εργαλείων και Οικιακών Σκευών, η οποία περιλαμβάνει έναν ικανό αριθμό από ξύλινα κυρίως εργαλεία και σκεύη της ζωής και της εργασίας στην ύπαιθρο, τα οποία αποτελούν ζωντανή μαρτυρία καθημερινών συμπεριφορών και εθίμων της οικιακής οικονομίας.

Η Συλλογή των έργων του Εμμανουήλ Βάθη, η οποία περιλαμβάνει πολυάριθμες έγχρωμες εικόνες καρποφόρων δένδρων, κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών, καθώς και προπλάσματα καρπών από διάφορες ποικιλίες δένδρων.

 

Website