Γραφείο Διασύνδεσης – Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) έχει ως κύρια αποστολή τη σύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων του με την αγορά εργασίας, στηριζόμενο αφενός στην δικτύωση και συνεργασία με οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, και αφετέρου στην παροχή ολοκληρωμένης καθοδήγησης και ενημέρωσης σε ζητήματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και διά βίου μάθησης.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ συστάθηκε για πρώτη φορά το 2002 και παρέχει υπηρεσίες που μπορούν να διαχωρισθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Υπηρεσίες Ενημέρωσης, οι οποίες αφορούν στην παροχή πληροφόρησης σε θέματα απασχόλησης και δια βίου μάθησης όπως επαγγελματικά δικαιώματα, προσφερόμενες θέσεις εργασίας, μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, προγράμματα κατάρτισης κλπ.

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, οι οποίες σχετίζονται με διαδικασίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας όπως η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, η συνέντευξη επιλογής, η αναζήτηση συστατικών επιστολών κλπ.

Υπηρεσίες Διασύνδεσης, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία και ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα σε άτομα που αναζητούν και φορείς που προσφέρουν εργασία ή προγράμματα διά βίου μάθησης.

Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του ΕΑΠ μπορούν να έχουν πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες μέσα από την πλοήγηση στο site, τη συμμετοχή σε δράσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια που διοργανώνονται από το Γραφείο Διασύνδεσης.

 

Website