Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αποστολή της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) είναι η καλλιέργεια του καινοτομικού πνεύματος και η ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των φοιτητών, των αποφοίτων, του προσωπικού του ιδρύματος και της ακαδημαϊκής κοινότητας ευρύτερα.

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σχεδιάστηκε για να παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε φοιτητές και απόφοιτους του ΕΑΠ, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν κάποια καινοτομική επιχειρηματική δράση ή ασχολούνται, ήδη, με κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η καλλιέργεια της καινοτομικής σκέψης, καθώς και η ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΑΠ αποτελεί θεμελιώδη στόχο του υλοποιούμενου έργου.

Στο πλαίσιο της παρεχόμενης εκπαίδευσης οι φοιτητές θα μπορούν να αξιολογούν τις προοπτικές ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας, θα μπορούν να κάνουν χρήση τεχνικών αξιολόγησης, ενώ θα είναι και σε θέση να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο επιτυχίας ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΜΟΚΕ περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Εισαγωγή και υποστήριξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου
  • Ανάπτυξη έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την επιχειρηματικότητα. Το εκπαιδευτικό υλικό ενσωματώνει πρότυπα επιχειρηματικών σχεδίων, μελέτες περίπτωσης και ειδικά θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) σε φοιτητές του ΕΑΠ από στελέχη επιχειρήσεων, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης των μαθημάτων επιχειρηματικότητας
  • Παροχή πληροφοριών σχετικά με το πλαίσιο ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, πηγές χρηματοδότησης, προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας
  • Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας και άλλων εκδηλώσεων επιχειρηματικότητας
  • Δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών μέσω αξιοποίησης νέων τεχνολογιών (εικονικές επιχειρήσεις, επιχειρηματικά παίγνια, διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας )
  • Έκδοση και προώθηση ενημερωτικού υλικού για την επιχειρηματικότητα

 

Website