Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

TEI Kentrikis Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί μέρος της κεντρικής Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ιδρύματος, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2010 και στεγάζεται σε σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις προκειμένου να καλυφθούν με επιτυχία οι αυξημένες απαιτήσεις όλων των χρηστών των υπηρεσιών του Γραφείου.

Σκοπός της Πρακτικής άσκησης είναι η εμπέδωση και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους, η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών και η δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων, ώστε να είναι σε θέση να οργανώνουν  και να ελέγχουν αποτελεσματικά τις λειτουργίες του λογιστηρίου.

Ειδικότερα η πρακτική άσκηση αφορά τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων όλων των κατηγοριών, σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία, το  Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)
 • Σύνταξη και ανάλυση ισολογισμών και αναλυτικών καταστάσεων
 • Κατάρτιση προϋπολογισμών επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Εφαρμογή των αρχών και μεθόδων κοστολόγησης και αποτίμησης, καθώς και χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων, αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων για τη χρηματοδότησή τους
 • Εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών
 • Εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, καθώς και της νομοθεσίας που αφορά σε λογιστικά, φορολογικά, εργατικά και εμπορικά θέματα
 • Εφαρμογή των Η/Υ στη Λογιστική και στη χρηματοοικονομική και γενικότερα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Ερμηνεία και ανάλυση των λογιστικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων και οργανισμών στο γενικότερο εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό και μικροοικονομικό  περιβάλλον και σύνταξη σχετικών εκθέσεων και μελετών
 • Αξιοποίηση των σύγχρονων στατιστικών και οικονομικών μεθόδων μελέτης και έρευνας των θεμάτων που έχουν σχέση με τη Λογιστική, την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, την  παραγωγική διαδικασία, την έρευνα αγοράς, καθώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών διεξάγεται σε φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα της οικονομίας και ειδικότερα:

Ιδιωτικός τομέας

Στις επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας που τηρούν λογιστικά βιβλία και διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια, όπως:

 • Βιομηχανία και βιοτεχνία
 • Εμπόριο (χονδρικό και λιανικό)
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες, φοροτεχνικά γραφεία, εταιρείες οικονομικών, συμβουλευτικών και αναπτυξιακών υπηρεσιών, διαχείρισης και  υποστήριξης κοινοτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, οικονομικοτεχνικών μελετών, έρευνας αγοράς κλπ.
 • Εταιρείες Συμβούλων
 • Τουρισμός (πχ ξενοδοχεία, καταλύματα, τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία κλπ)
 • Εφοδιαστική αλυσίδα, μεταφορές (logistics, transportation)
 • Ενέργεια, επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ενέργειας, φυσικό αέριο, διύλισης και διανομής καυσίμων κλπ
 • Κατασκευαστικός κλάδος, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Πρωτογενής τομέας: γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις εξόρυξης και εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου, δασικές επιχειρήσεις, ιχθυοκαλλιέργειες κλπ

Δημόσιος τομέας

Σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ που έχουν λογιστικό και φορολογικό αντικείμενο, όπως:

 • Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες.
 • Δημόσιους Οργανισμούς.
 • Νομαρχίες.
 • Δήμους.
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις.
 • Επιμελητήρια.
 • Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ και άλλων δημόσιων φορέων.
 • Φορείς και υπηρεσίες διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών κλπ.

 

Website