Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – ΤΕΙ Θεσσαλίας

TEI Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΗ Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει στόχο:

  • Να αναπτύξει και να καλλιεργήσει τις βασικές επαγγελματικές και κοινωνικές ικανότητες των φοιτητών, όπως: ικανότητα αναγνώρισης και αξιολόγησης επιχειρηματικών και καινοτομικών ευκαιριών, κατανόηση των οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους, ανάπτυξη της επιχειρηματικής αντίληψης και νοοτροπίας, όξυνση του κριτικού πνεύματος, επαγγελματική ευελιξία κτλ.
  • Να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν θετική στάση και νοοτροπία ως προς την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και να αναδείξει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ως μια σημαντική προοπτική απασχόλησης.
  • Να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών μονάδων.
  • Να προάγει την έρευνα και την τεχνολογία σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.

Οι παραπάνω στόχοι αναμένεται να επιτευχθούν με:

Εικονικές επιχειρήσεις (Virtual Enterprises)

Πρόκειται για ένα περιβάλλον προσομοίωσης (simulation), όπου οι καταρτιζόμενοι συμμετέχουν σ’ ένα επιχειρηματικό παιχνίδι (business game), δηλαδή αναλαμβάνουν να διοικήσουν την εικονική επιχείρηση, να αντιμετωπίσουν επιχειρηματικά προβλήματα και να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις που θα καθορίσουν τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης.

Μελέτες Περίπτωσης (Case Studies)

Πρόκειται για αναλυτική και μεθοδική παρουσίαση μιας πραγματικής επιχειρηματικής περίπτωσης στους φοιτητές, την προσφορά των αναγκαίων γνώσεων και το ερέθισμα που απαιτείται για την εμβάθυνση στις ανάγκες του συγκεκριμένου επιχειρηματικού χώρου, την ανάδειξη των προκλήσεων – προβλημάτων που θα αντιμετώπιζε κάποιος σε παρόμοιες περιπτώσεις, τη μεταφορά των θετικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο δεδομένο επιχειρηματικό πλάνο και ταυτόχρονα την αποφυγή των σφαλμάτων που έχουν διαπιστωθεί κατά την εκπόνηση της μελέτης περίπτωσης.

Συμβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring)

Αφορά αποφοίτους οι οποίοι προκειμένου να υλοποιήσουν ένα επιχειρηματικό πλάνο μέσα στα πλαίσια μιας επιχειρηματικής τους ιδέας ή μιας καινοτόμου εφαρμογής που θα ήθελαν να αναπτύξουν, έρχονται σε επαφή με τους καθοδηγητές της πράξης.

Η υπηρεσία καθοδήγησης εστιάζει στην παροχή συμβουλών για τη δημιουργία και σύνταξη επιχειρηματικού πλάνου. Επίσης, προβλέπεται και η δημιουργία forum καθοδήγησης, όπου θα μπορούν οι φοιτητές να θέτουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν απαντήσεις από καθορισμένους καθοδηγητές.

Σεμινάρια

Προβλέπονται 18 ενότητες σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας πάνω σε καίρια ζητήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Επισκέψεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς φορείς

Προβλέπονται επισκέψεις των φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, με σκοπό τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την καλλιέργεια της επαφής των φοιτητών με την επιχειρηματική νοοτροπία και το ανθρώπινο δυναμικό της. Μέσω αυτών των επισκέψεων, οι φοιτητές θα αποκτήσουν αντίληψη και κατανόηση του σύγχρονου τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης.

Γενικότερα, η ενεργοποίηση των νέων στην επιχειρηματικότητα και η ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποτελεί μια ανάγκη μείζονος σημασίας, η οποία αποδεικνύεται από τις απαιτήσεις τόσο των σημερινών εργασιακών δεδομένων, όσο και από τις συνεχείς μεταβολές της αγοράς.

 

Website