Πρακτική Άσκηση – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ethniko & Kapodistriako Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως βασικό σκοπό την υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος της πρακτικής άσκησης στα τμήματα του πανεπιστημίου που δήλωσαν ενδιαφέρον για την υλοποίηση του.

Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες:

— Επέκταση του προγράμματος σε όλα τα τμήματα του ΕΚΠΑ. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η σύνδεση με το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε ώστε να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα τεχνογνωσία και εμπειρία και να εφαρμοστούν οι νέες πρακτικές οι οποίες θα οδηγήσουν στην ποιοτική αναβάθμιση της υπηρεσίας.

— Θεσμική κάλυψη της δράσης, με την λήψη όλων των απαραίτητων αποφάσεων σε επίπεδο ιδρύματος για την εισαγωγή της πρακτικής άσκησης ως αναπόσπαστης εκπαιδευτικής δραστηριότητας στους οδηγούς σπουδών των τμημάτων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

— Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών ανά τμήμα, την μεγιστοποίηση του χρόνου πρακτικής άσκησης σε σχέση με τις αποζημιώσεις φοιτητών, εποπτών και φορέων, την προσέλκυση περισσοτέρων επιχειρήσεων υποδοχής της πρακτικής άσκησης, και την παραμονή των φοιτητών και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στην επιχείρηση φορέα υποδοχής.

— Προγραμματισμό και οργάνωση της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης μέσα από τη σύνταξη του ετήσιου σχεδίου δράσης του γραφείου πρακτικής άσκησης.

— Αξιολόγηση σε επίπεδο τμήματος αλλά και σύνθεση των επιμέρους πορισμάτων των αξιολογήσεων των τμημάτων ως προς την ποσοτική και ποιοτική εκπλήρωση του επιδιωκόμενου στόχου.

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει αφενός τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, που θα αναλύεται στη σαφή περιγραφή των δραστηριοτήτων, στα αναμενόμενα αποτελέσματά τους, στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, καθώς και στο προβλεπόμενο κόστος και αφετέρου τον απολογισμό των εργασιών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, που θα αναλύεται στην περιγραφή των δράσεων που υλοποιήθηκαν, στο κόστος τους, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους, και στην τεκμηρίωση τυχόν αποκλίσεων από τον αρχικό προγραμματισμό.

Στόχοι του γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • Η ανάπτυξη μιας σειράς επαγγελματικών δεξιοτήτων και εμπειριών αλλά και η απόκτηση ουσιαστικής και αξιόπιστης προϋπηρεσίας αποδεκτής από την αγορά εργασίας.
  • Η εφαρμογή των στρατηγικών learning by doing και on job training για την καλύτερη και αποδοτικότερη αφομοίωση των γνώσεων που λαμβάνουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Η δυνατότητα ομαλής μετάβαση των φοιτητών από τον ακαδημαϊκό χώρο του πανεπιστημίου στον πολυσύνθετο χώρο της αγοράς εργασίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
  • Η εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, η κατανόηση του πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, το ύψος των απολαβών και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα.
  • Η ανάπτυξη διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, που λειτουργεί ως διαδικασία ανατροφοδότησης, μεταφοράς τεχνογνωσίας, διευκολύνοντας έτσι τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίου και επιχειρήσεων.
  • Στα προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ λόγω της ανατροφοδότησης που θα υπάρχει από την απασχόληση των φοιτητών στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης θα ενσωματωθούν σε όλες τις εκφάνσεις του προγράμματος σπουδών του εκάστοτε τμήματος, οι νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες, κάτι που θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους φοιτητές και μελλοντικούς αποφοίτους του πανεπιστημίου.

 

Website