Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρακτική Άσκηση στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι εξάμηνης διάρκειας και νοείται ως ένα πλαίσιο εργασίας, κατά το οποίο οι ασκούμενοι φοιτητές εντάσσονται στις συνθήκες εργασίας του φορέα απασχόλησης, εμβαθύνοντας τις θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες που απόκτησαν κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης.

Με την πρακτική άσκηση επιτυγχάνεται μία αμφίδρομη ανάδραση μεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης και του εργασιακού χώρου, μέσω της οποίας ο φοιτητής αποκτά μία πρώτη επαφή με το επάγγελμα και αφομοιώνει ουσιαστικότερα την επιστημονική γνώση μέσα από την διαδικασία της επαγγελματικής εξάσκησης.

Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης είναι ελεγχόμενος από το ίδρυμα και αποσκοπεί:

  • Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής και τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας,
  • Στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
  • Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής.
  • Στην επαφή των τμημάτων του ΤΕΙ με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.

 

Website